مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت رادياتور ايران - نماد: ختور

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/04/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1397/04/20 درمحل  تهران-کيلومتر 15 جاده قديم کرج -خيابان زامياد   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  يوسف نديلي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  کامران کريمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا بياتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمود رضا شريفي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)11331اصلیغلامحسن جواهرپور0039339300عضو هیئت مدیرهموظفليسانس
شرکت مهندسي و مشاوره سازه گستر سايپا 56673اصلیسيد حسين موسوي خرم 0439740037عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنعتي نيوان ابتکار142220اصلیمحمدرضا حيدري کرد زنگنه 1911301020رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت سرمايه گذاري تدبير147888اصلیمحمود اردکاني3256072267نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت سرمايه گذاري سپه 1010129674اصلیسيد سعيد راد4250509941عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۳۹,۸۶۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۴۷,۱۵۰
تعدیلات سنواتی
(۵,۹۷۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۴۱,۱۷۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۰۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۳۶,۱۷۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۷۶,۰۴۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۷۶,۰۴۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۰۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۷۱,۰۴۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۶۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۵۰
سرمایه
۳۰۰,۰۰۰
شهود امين  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   فاطر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 7,000,000 7,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,000,000,000 2,000,000,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
.