مشخصات
امضا کنندگان: [ Alireza Ebrahimpour [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت بيمه ملت - نماد: ملت(بيمه ملت)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1396/04/31 درمحل  تهران- خيابان شيخ بهايي جنوبي- خيابان ايرانشناسي- خيابان نهم- مرکز مطالعات بهره وري و منابع انساني   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
صندوق بازنشستگي کشوري413249991.45 %
شرکت واسپاري آتيه صبا555437371.95 %
سرمايه گذاري سپه1114849623.91 %
شرکت گروه انرژي مهستان1295420464.55 %
شرکت افق نيلي خليج فارس29965271010.51 %
کانون بازنشستگان کشوري به نمايندگي از بازنشستگان40250000014.12 %
گروه بهمن44553330515.63 %
گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي کشوري47768267416.76 %
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين54404766219.09 %
جمع250731209587.98 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد نادر خمجاني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مجتبي کامل نيا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اعظم هنر دوست  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن هاشمي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري 1010115443اصلیعليرضا ابراهيم پور0051206250عضو هیئت مدیرهموظفدکتري مديريت و برنامه ريزي
شرکت سرمايه گذاري کيا مهستان269491اصلیحميد رضا منجي4323353251عضو هیئت مدیرهغیر موظف فوق ليسانس مديريت اجرايي
سرمايه گذاري انديشه محوران1046006412اصلیرضا کوثري0049566482عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري مديريت آموزش عالي
سرمايه گذاري صدر تامين1010192469اصلیبهروز خالق ويردي0037327984رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مديريت اجرايي
توسعه کسب و کار سبا1010139032اصلیمهدي سامري0050702580نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مديريت استراتژيک

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۲۲,۲۱۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵۰۶,۱۴۶
تعدیلات سنواتی
(۳,۷۴۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۵۰۲,۴۰۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴۶۸,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۴,۴۰۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۵۶,۶۱۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۶,۱۱۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۳۲,۲۲۲)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۰۸,۲۸۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۸۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۳,۲۸۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۱۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۰۰
سرمایه
۲,۸۵۰,۰۰۰
شاخص انديشان  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   دش و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 12,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 4,800 4,800 به صورت ناخالص
سایر موارد:
معاملات مشمول ماده 129 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مندرج در يادداشت 42 همراه صورتهاي مالي براي سال مالي منتهي به 30 اسفند 1395 با رعايت کامل مفاد ماده مذکور مورد تصويب واقع شد. تعيين و پرداخت حق الزحمه بازرس قانوني و حسابرس شرکت براي سال مالي مورد گزارش در اختيار هيئت مديره قرار گرفت.