مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

اعلامیه پذیره نویسی عمومی شرکت صنعتي دوده فام - نماد: شصدف
موضوع: تمدید اعلامیه پذیره نویسی عمومی

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-99A-034 مورخ 1399/03/27و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1399/04/28 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 200,000 میلیون ریال به‌مبلغ 700,000 میلیون ریال  ، تعداد 468,171,337 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 31,828,663 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1400/03/19 لغایت تاریخ 1400/04/17  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده  ست.
شماره حساب بانک شعبه
0113033340008صادرات ايرانگاندي جنوبي