مشخصات
امضا کنندگان: [ Ali Akbar Zand [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت چيني کرد - نماد: کرد

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/03/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1396/03/28 درمحل  تهران، سهروردي شمالي، هويزه شرقي، شماره 34   برگزار گردید و مجمع در خصوص هیچ یک از موارد دستور جلسه تصمیم گیری ننمود و مجمع با تنفس روبرو گردید
با توجه به عدم آماده شدن دستور جلسه مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت 14:00 روز چهار شنبه تاریخ 1396/04/07 و در محل سهروردي شمالي،هويزه شرقي، شماره 34 برگزار گردد.

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت گروه کرد(سهامي عام)8881040.42 %
شرکت توسعه قطعات اليکا(سهامي خاص)34471291.61 %
گروه صنعتي بوتان (سهامي عام)8919182441.72 %
شرکت آبکوه سامان(سهامي خاص)11964316455.96 %
جمع21317022199.7 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مسعود ابراهيمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمدتقي سمناني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مسعود حسينمردي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي اکبر زند  به‌عنوان منشی مجمع .