مشخصات
امضا کنندگان: [ "Gheorghe Catalin Sfrija [Sign] "]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/10/11 شرکت هنکل پاک وش - نماد: شوش

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/12/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1395/12/23 درمحل  هتل پارسيان اوين به آدرس : تهران- بزرگراه يادگار امام ، خروجي بزرگراه چمران جنوب، طبقه اول،سالن کارون   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/10/11


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
حسين نماينده100 %
فرزانه نايب حبيب200 %
سميرا نايب حبيب200 %
شيدا بهداد250 %
محسن نايب حبيب500 %
پروين اخلاقي610 %
عليرضا نماينده1000 %
خاچاطور اندونيان هفتواني1000 %
محمدرضا نماينده1000 %
کارگزاري مفيد4070 %
سيد هومن حسيني رضي10250 %
فيروز فتوت احمدي13380 %
فاطمه حيدري مرنجه176000.01 %
اميد غلامي فر1267170.05 %
رضا عاجز25269371.04 %
شرکت هنکل کي جي ا23803479798.12 %
جمع24070930799.23 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  جرج کاتالين اسفريجا  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  وريژ طوروسيان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدراد گودرزي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ستار شهيداني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
غلامرضا عسکري فر0038104946اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
عليرضا آرش4131846098اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
نوري اردم کوچاکS01237766اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
اشرف ال افيفيA133511677اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
جرج کاتالين اسفريجا087172217-اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/10/11 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/10/11
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۸۷۳,۶۳۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۱۴۷,۸۸۶
تعدیلات سنواتی
(۲۷,۲۹۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۱۲۰,۵۹۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۳۱,۴۲۷)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۸۸۹,۱۶۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۷۶۲,۸۰۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۷۶۲,۸۰۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۹۶۰,۶۴۱)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۸۰۲,۱۶۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳,۶۰۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳,۹۶۰
سرمایه
۲۴۲,۵۸۶
آزمون پرداز ايران مشهود  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هميار حساب  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت  2 سال انتخاب گردیدند.
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
نوري اردم کوچاکحقیقیS01237766اصلی
اشرف ال افيفيحقیقیA133511677اصلی
محمد رادگودرزيحقیقی0062398571اصلی
ستار شهيدانيحقیقی1209106949اصلی
جرج کاتالين اسفريجاحقیقی087172217-اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 0 0   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 6,943 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
1- اتخاذ تصميم در مورد انتقال به اندوخته قانوني و يا اندوخته اختياري ، تقسيم سود، پاداش هيئت مديره، مبلغ سود،موعد و نحوه تقسيم آن 2- تفويض اختيار براي ثبت و آگهي تصميمات متخذه مجمع 3- اتخاذ تصميم در مورد ساير اموري که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت باشد.