مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت توزيع داروپخش - نماد: دتوزيع(توزيع داروپخش)

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1397/03/27  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/02/21 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت داروپخش شرکت داروپخش 10100835286محمد رضا مراديمحمد رضا مرادي0066830494عضو هیئت مدیرهموظفدکترا
سرمايه گذاري دارويي تامينسرمايه گذاري دارويي تامين10102543204فريدون سيامک نژادفريدون سيامک نژاد0042294576عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
کارخانجات داروپخشکارخانجات داروپخش10101823437داود رضا شفاعتداود رضا شفاعت0569900409نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
شرکت توليد مواد اوليه داروپخششرکت توليد مواد اوليه داروپخش10101725603عليرضا برقيمحسن صفاجو0058767886رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
شرکت شيمي دارويي داروپخششرکت شيمي دارويي داروپخش10101725563علي مقدسي راد علي مقدسي راد 4132976671عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
محمد رضا مرادي