مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت بانک انصار - نماد: وانصار(انصار)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/06/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1398/07/07 درمحل  خيابان شهيد مطهري - نرسيده به خيابان شريعتي - باشگاه بانک سپه   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير اشخاص حقيقي و حقوقي30000000.03 %
سهام وثيقه صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير2665890222.67 %
شرکت سرمايه گذاري ارشک2836109782.84 %
شرکت ارزش آفرينان صبا5000000005 %
موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان وعشاير8162890228.16 %
صندوق بازنشستگي صدا و سيماي ج.ا.ا9936747939.94 %
وثيقه بانک مرکزي (يمين)100000000010 %
شرکت خدمات آينده انديش نگر 496572350249.66 %
جمع882888731788.29 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  هادي اخلاقي فيض آسا  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حامد هيات داووديان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محممد رضا فهمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  غلامرضا فتحعلي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
يحيي فروتنحقیقی1460877942اصلی
سيد عليرضا سعيد مدنيحقیقی0047511249اصلی
خسرو فرحيحقیقی4010315598اصلی
سيد مهدي حسينيحقیقی0491505256اصلی
مهدي رضاييحقیقی0452573165اصلی


سایر موارد:
حق حضور در جلسات ماهانه اعضاي غير موظف هيات مديره در سال 98 براي برگزاري حداقل 1 جلسه در ماه مبلغ 9900000 ريال بصورت ناخالص ( تا سقف پرداخت 2 جلسه در ماه) مورد تصويب قرار گرفت