مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت سرمايه گذاري مسکن زاينده رود - نماد: ثرود
موضوع: عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت تخطی از الزامات دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
به اطلاع مي‌رساند با توجه به ماده 39 دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران، شرکت فرابورس ایران طی نامه شماره 668544 مورخ1399/06/10 موارد معوق اطلاع رسانی و لزوم افشای فوری آن را به شرکت تاکید نمود (پیوست 1).
لکن علی رغم پیگیری‌ های انجام شده، پاسخی از ناشر در خصوص دلایل وقوع و زمانبندی اصلاح آن دریافت نشده است. از این رو به استفاده کنندگان توصیه می شود این موضوع را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند.