مشخصات
امضا کنندگان: [ Mohammad Jaberi [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت صنايع آذرآب - نماد: فاذر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 1396/04/26 درمحل  تهران - خيابان وليعصر بالاتر از جام جم نرسيده به چهار راه ‍‍‍ پارک وي سالن تلاش   برگزار گردید و به حد نصاب قانونی نرسید

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سازه انرژي آذرخاک 81000000.81 %
شرکت سازه تدبير آذرالبرز94000000.94 %
شرکت کارگزاري سي ولکس 103895811.04 %
شرکت توسعه و تامين شريف116600001.17 %
شرکت توسعه صنعت انرژي ستاره تدبير پارس125000001.25 %
زهرا قوانلو140869581.41 %
شرکت بانک انصار 300071743 %
ساير سهامدران700715387.01 %
جمع16621525116.62 %