مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29شرکت کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا - نماد: خکمک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/03/31 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:30 روز یکشنبه مورخ 1397/04/10 درمحل کيلومتر 9 جاده مخصوص کرج،شرکت پارس خودرو،سالن رمضان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران32099141 %
شرکت ايراني توليد اتومبيل سايپا(سهامي عام)20420537363.64 %
جمع20741528764.64 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  يوسف نديلي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  کامران کريمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا بياتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد مسعود پيش بين  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد