مشخصات
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت سازه پويش - نماد: خپويش

موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-073 مورخ 1399/05/21  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/06/10  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 100,000 میلیون ریال به‌مبلغ 324,120 میلیون ریال ( از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ 224120 میلیون ریال و ) در تاریخ 1399/06/20 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد