مشخصات
امضا کنندگان: [ Ardeshir Saad Mohammadi [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت توسعه معادن روي ايران - نماد: کروي

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/03/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 17:00 روز سه شنبه مورخ 1396/03/30 درمحل  زنجان-خيابان شيخ فضل اله نوري-سالن همايش هاي دارالقرآن   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري انديشه محوران20626870.09 %
شرکت کالسيمين 643643292.67 %
شرکت نگين ساحل رويال1028346284.26 %
ساير سهامداران1297972445.38 %
شرکت سرمايه گذاري تدبيرگران آتيه ايرانيان2082378768.63 %
شرکت افق نيلي خليج فارس33110709913.72 %
شرکت مهر اقتصاد ايرانيان44393126418.39 %
جمع128233512753.12 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  آقاي يوسف الهي شکيب  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  آقاي اردشير سعد محمدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي علي افشين  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي رامتين قسمتي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت نگين ساحل رويال322430اصلیسيد علي رئيس زاده1199199591عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت سرمايه گذاري تدبيرگران آتيه ايرانيان246077اصلیيوسف الهي شکيب0050919121رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت کالسيمين1762اصلیاردشير سعدمحمدي0039352269نایب رئیس هیئت مدیرهموظفدکترا
شرکت سرمايه گذاري انديشه محوران203970اصلیعلي فضلوي5949560477عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
شرکت افق نيلي خليج فارس412265اصلیمحمد قبادي ساماني0071234764عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵۹۶,۱۲۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۲۱۶,۷۲۶
تعدیلات سنواتی
(۴۴,۱۷۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۱۷۲,۵۵۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۴,۱۴۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۱۴۸,۴۱۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۷۴۴,۵۳۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۷۴۴,۵۳۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۶۲,۰۹۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۳۸۲,۴۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۴۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۵۰
سرمایه
۲,۴۱۳,۹۵۰
هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهراد مشار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 2,600,000 2,600,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 720 1,300 به صورت ناخالص
سایر موارد:
معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت مورد تنفيذ قرار گرفت