مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:. .
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت پالايش نفت تهران - نماد: شتران

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 08:00 روز دوشنبه مورخ 1399/04/30 درمحل  جاده قديم قم-نرسيده به باقرشهر-بلوار شهيد تندگويان-شرکت پالايش نفت تهران-تالار ولايت   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران5951570 %
شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران722440183316.42 %
شرکت هاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت3066800000069.7 %
جمع3789299699086.12 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حامد آرمان فر  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد زالي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فريدون ورشوساز  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مريم شهوه  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران10101335408اصلیحامد آرمان فر0055128327نایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي مهندسي شيمي
سرمايه گذاري استان اردبيل10240091766اصلیمريم شهوه0036249297عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي مديريت بازرگاني
سرمايه گذاري استان خوزستان10860903365اصلیفريدون ورشوساز0052335763عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي حسابداري
سرمايه گذاري استان اصفهان10260490269اصلیمحمد زالي0439654815رئیس هیئت مدیرهغیر موظفمهندسي راه و ساختمان
سرمايه گذاري استان خراسان شمالي10860323668اصلیجواد بهشتي0055429424عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي مهندسي شيمي

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۲,۷۵۵,۲۶۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۳,۳۳۰,۸۵۶
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۳,۳۳۰,۸۵۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۷,۲۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۰,۱۳۰,۸۵۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴۲,۸۸۶,۱۲۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱,۶۳۷,۷۶۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۱۰,۶۱۱,۴۲۹)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۰,۶۳۶,۹۳۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۷,۴۸۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۳,۱۵۶,۹۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۷۴۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۷۰
سرمایه
۴۴,۰۰۰,۰۰۰
هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   دايا رهيافت  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايرانحقوقیسهامی خاص10101335408اصلی
سرمايه گذاري استان اردبيلحقوقیسهامی عام10240091766اصلی
سرمايه گذاري استان خوزستانحقوقیسهامی عام10860903365اصلی
سرمايه گذاري استان اصفهانحقوقیسهامی عام10260490269اصلی
سرمايه گذاري استان خراسان شماليحقوقیسهامی عام10860323668اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 30,000,000 37,500,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 5,000 5,500 به صورت ناخالص
سایر موارد:
1-معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت بشرح مفاد مندرج در بند شماره 8 گزارش بازرس قانوني و يادداشت توضيحي 33 همراه صورتهاي مالي که به تصويب هيأت مديره شرکت رسيده، با رعايت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت، مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت.2-حق الزحمه اعضاء غير موظف هيأت مديره براي حضور در جلسات کميته حسابرسي شرکت براي سال مالي منتهي به 30/12/1399 به ازاي هر جلسه مبلغ 25.000.000 ريال (بصورت ناخالص) تا سقف دو جلسه در ماه تعيين گرديد. 3-حضور هريک از اعضاء غير موظف هيأت مديره بابت عضويت درکميته هاي تخصصي هيأت مديره شرکت(کميته ريسک،کميته انتصابات، کميته جبران خدمات)براي سال مالي منتهي به 30/12/1399 به ازاي هرجلسه 25.000.000 ريال بصورت ناخالص و تا سقف دو جلسه در ماه پرداخت گردد.4-به منظور مشارکت¬هاي اجتماعي شرکت، مجمع مقرر نمود مبلغ پنج ميليارد ريال بر اساس نظر هيأت مديره جهت موضوع فوق در نظر گرفته شود. 5-براساس تصويب نامه شماره 128928/ت 51154 ه مورخ 29/10/1393 هيات محترم وزيران مقررگرديد 30درصد از سود سالانه به حساب اندوخته سرمايه¬اي جهت اجراي پروژه¬هاي کيفي سازي منظور گردد.