مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت مواد ويژه ليا - نماد: شليا

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 11:00 روز پنج شنبه مورخ 1399/08/22 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران ابتداي خيابان مطهري(از سمت وليعصر)نرسيده به خيابان لارستان پلاک 436ساخنمان ادبا برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1398/05/31
توضیحات:
با توجه به شيوع ويروس کرونا و شرايط مندرج در نامه شماره 104/31مورخ 1398/12/20 ستاد ملي مبارزه با بيماري کرونا در خصوص عدم صدور مجوز توسط ستاد مزبور و محدوديت حضور بيش از 15سهامدار حقيقي و يا حقوقي در مجامع شرکت ها از سهامداران حقيقي و خرد خواهشمنديم از طريق پيوند www.Liasm.com اخبار و اطلاعات مجمع را بصورت آنلاين دنبال نمايند

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
با توجه به شيوع ويروس کرونا و شرايط مندرج در نامه شماره 104/31مورخ 1398/12/20 ستاد ملي مبارزه با بيماري کرونا در خصوص عدم صدور مجوز توسط ستاد مزبور و محدوديت حضور بيش از 15سهامدار حقيقي و يا حقوقي در مجامع شرکت ها از سهامداران حقيقي و خرد خواهشمنديم از طريق پيوند www.Liasm.com اخبار و اطلاعات مجمع را بصورت آنلاين دنبال نمايند

دعوت کننده از مجمع: هيات مديره شرکت مواد ويژه ليا(سهامي عام)
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد