icon

اولین پیش بینی درآمد هر سهم

EN
شرکت:
فرآورده هاي نسوز ايران
سرمایه ثبت شده:
372,886
نماد:
کفرا
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
269201
اولین پیش بینی درآمد هر سهم 12 ماهه منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1396/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
به پیوست اطلاعات مالی آتی فرآورده هاي نسوز ايران مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ 1396/12/29 شامل اجزای زیر ارائه می شود:
  • صورت سود و زيان پیش بینی شده
  • یادداشت های توضیحی:
    • الف) اهم رویه های حسابداری
    • ب)   خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات
    • ج)    یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورت اطلاعات مالی آتی و سایر اطلاعات مالی آتی
در راستای بند 6 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اطلاعات مالی آتی پیوست در تاریخ 1395/11/19 به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است.
نام سمت موظف/غیرموظف
علي تدين رئیس هیئت مدیره غیر موظف
نادر جعفر يوسفي عضو هیئت مدیره غیر موظف
سعيد لقماني نایب رئیس هیئت مدیره موظف
سيد هوشنگ قادريان عضو هیئت مدیره غیر موظف
فضل اله سبحاني عضو هیئت مدیره موظف

مدیرعامل سعيد لقماني

اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
شرح
طبق بند 6 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، برنامه های آتی مدیریت و پیش بینی عملكرد سالانه شرکت حداقل 30 روز قبل از شروع سال مالی جدید باید ارایه شود ، ضروریست در جداول پيوست، در ستون سال 1395/12/30 آخرین اطلاعات مربوط به این سال مالی، شامل اطلاعات واقعی تا تاریخ تهیه اطلاعات و نیز اطلاعات پیش بینی از تاریخ تهیه اطلاعات تا تاریخ پایان دوره گزارشگری درج شود.
در مواردی که اطلاعات پیش بینی سال 1396/12/29 تغییر بااهمیتی نسبت به اطلاعات سال 1395/12/30 دارد، ضروریست دلایل تغییرات بااهمیت در ذیل یادداشت مربوطه ذکر شود.