icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
صنعتي ناب
سرمایه ثبت شده:
20,000,000
نماد:
غناب
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
421401
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1398/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت شده پذیرفته نشده
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام صنعتي ناب

1. 1- صورتهاي مالي شرکت گروه صنعتي ناب(سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1398 صورتهاي سود وزيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي1 تا 32 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها،‌ عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3- مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، ‌به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظرمشروط نسبت به صورتهاي مالي، ‌کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- سرفصل پيش پرداخت هاي سرمايه اي، پيش پرداخت ها و دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها، (به شرح يادداشتهاي 11، 14 و 16 صورتهاي مالي) جمعا شامل مبلغ 490ر56 ميليون ريال اقلام سنواتي و مشکوک الوصول مي باشد که از اين بابت مبلغ 353ر21 ميليون ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها ايجاد گرديده است. پيگيري هاي انجام شده منجر به وصول بدهي از اشخاص ثالث نگرديده، لذا احتساب ذخيره مطالبات مشکوک الوصول براي مانده مطالبات مزبور در دفاتر شرکت ضروري است ليکن به دليل عدم وجود اطلاعات و مستندات کافي، تعيين ميزان دقيق ذخيره مورد لزوم منوط به پيگيري هاي آتي است.
5. 5- مطابق يادداشت 25 صورتهاي مالي، در سنوات قبل تسهيلاتي از بانکهاي ملت و صادرات دريافت شده که قرارداد تسهيلات ، جدول تقسيط تسهيلات ارزي و ريالي، نرخ سود و جرائم و نرخ ارز قابل دسترس جهت تسويه و تسعير مانده تسهيلات به اين موسسه ارائه نشده همچنين پاسخ تاييديه بانک صادرات واصل نشده و تاييديه اخذ شده از بانک ملت حاوي آناليز بدهي تسهيلات نمي باشد. (توضيح اينکه در سنوات گذشته معادل 896ر26 ميليون ريال سود ،کارمزد و جرايم دير کرد معوق در حسابها شناسايي شده است) با توجه به موارد مذکور تعيين تاثير موارد مطروحه براي حسابرس امکانپذير نمي باشد.
6. 6- مستندات انبارگرداني کارخانه اردبيل و تاييديه کالاي اماني شرکت نزد ديگران به اين موسسه ارائه نشده است و شرايط حضور نماينده موسسه جهت نظارت بر عمليات انبارگرداني پايان سال نيز فراهم نگرديده است. اين موسسه نيز از طريق اجراي ساير روشهاي حسابرسي نتوانسته موجودي هاي پايان سال را بطور کامل اثبات نمايد.
7. 7- پاسخ تاييديه هاي درخواستي در ارتباط با 7 فقره از حسابهاي بانکي، سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت و بلند مدت، ساير حسابهاي دريافتني به مبلغ 475ر53 ميليون ريال و پرداختني هاي تجاري و ساير پرداختني ها به مبلغ 791ر138 ميليون ريال واصل نشده است و اين موسسه نيز نتوانسته است از طريق اجراي ساير روشهاي حسابرسي آثار احتمالي ناشي از عدم وصول تاييديه هاي مزبور بر صورتهاي مالي مورد گزارش را تعيين نمايد.

8. 8- به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند4 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 5 الي 7 ، صورتهاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شرکت گروه صنعتي ناب (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.
17. 17- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي ، توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناء عدم معرفي مسئول مبارزه با پولشويي به واحد اطلاعات مالي، انجام هرگونه دريافت و پرداخت صرفا از طريق حساب بانکي، نظارت بر استقرار سيستم کنترل هاي داخلي مرتبط با دستورالعمل مبارزه با پولشويي و آموزش کارکنان، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده برخورد نکرده است.

9. 9- همانگونه که در يادداشت توضيحي 3-1 همراه صورتهاي مالي اشاره شده است علي الرغم خريد کارخانه روغن سازي اردبيل و انتقال عمليات توليدي واحد مورد گزارش به کارخانه جديد ، شرکت در سال جاري متحمل زيان عملياتي گرديده ( سود شرکت، غير عملياتي و از محل فروش زمين ميدان هفت تير بوده است) به نحوي که زيان انباشته بيش از سرمايه گرديده و بدهي هاي شرکت بيش از 2 برابر دارايي هاي جاري است. همچنين به دليل عدم وجود نقدينگي، اقساط تسهيلات دريافتي از بانکها و ساير اشخاص (يادداشتهاي 25 و 22 صورتهاي مالي) پرداخت نشده است. وضعيت موجود نشان دهنده وجود ابهامي با اهميت است که نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ترديدي عمده ايجاد مي کند.
10. 10- موجودي ها و دارايي هاي ثابت شرکت فاقد پوشش بيمه اي مي باشد. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بندهاي 9 و 10 تعديل نشده است.

11. 1-11- زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه بيش از 9/1 برابر سرمايه آن است لذا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت بوده و ضروريست مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام تشکيل و در مورد انحلال يا بقاي آن در چهارچوب مقررات اصلاحيه قانون تجارت تصميم گيري نمايد.
11. 2-11- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام حداکثر ظرف 8 ماه از تاريخ تصويب مجمع عمومي.
11. 3-11- مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر ثبت صورت جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 16/04/1398 در خصوص انتخاب مديران، بازرسان و تصويب ترازنامه در اداره ثبت شرکتها رعايت نشده است.
11. 4-11- مفاد مواد 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر اخذ و نگهداري سهام وثيقه مديران در صندوق شرکت.
11. 5-11- پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 28/04/1397 صاحبان سهام، درخصوص بندهاي4، 5 و 7 اين گزارش و موارد زير به نتيجه نرسيده است: -رعايت قوانين و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس. -رعايت دستورالعمل مبارزه با پولشويي.
12. 12- طبق يادداشت توضيحي 30 صورتهاي مالي و تاييديه مديران دريافتي، در طي سال مالي مورد گزارش شرکت معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت نداشته است.
13. 13- گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
14. 14- مراودات مالي شرکت عمدتا از طريق 1 فقره حسابهاي بانکي به نام اشخاص انجام مي شود. همچنين سند مالکيت 1 فقره زمينهاي شرکت توسط بانک ملت توقيف گرديده است. به همين علت امکان انتقال سند مالکيت زمين فروش رفته به شرکت خريدار و وصول طلب از ايشان به مبلغ 475ر53 ميليون ريال (به شرح يادداشت 16 همراه صورتهاي مالي) تا تاريخ اين گزارش ميسر نشده است.
15. 15- در سال مورد گزارش کارخانه روغن اردبيل توسط شرکت خريداري شده است، توضيح اينکه خريد مذکور بدون رعايت آيين نامه معاملات، تشريفات خريد و اخذ نظريه کارشناسي بوده مضافا تا اين تاريخ سند مالکيت کارخانه به نام شرکت منتقل نشده است.
16. 16- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زير رعايت نشده است: - عدم افشاء دلايل زيان دهي و ارايه برنامه آتي پس از ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده. -افشاء اطلاعات با اهميت گروه الف در خصوص خريد کارخانه روغن نباتي اردبيل. -افشاء اطلاعات صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 29/12/1398 حسابرسي نشده. -ثبت صورت جلسه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 16/04/1398 در اداره ثبت شرکتها و افشاء آن در سامانه بورس ظرف 10 روز از تاريخ تشکيل مجمع.

15شهریور1399
همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
موسسه حسابرسي اطمينان بخش و همکاران
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه اطمينان بخش نيک انديش Mahdi Moradi [Sign]9018561399/06/21 19:21:30
مدير موسسه اطمينان بخش نيک انديش Saeid Gol Mohammadi [Sign]8816211399/06/21 19:32:46