مشخصات
امضا کنندگان: [ Abdollah Asgharnejad [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/09/30 شرکت سرمايه گذاري ارس صبا - نماد: وارس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/12/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1396/01/20 درمحل  تهران خيابان سيدجمال الدين اسدآبادي، خيابان يازدهم، خيابان فراهاني پور، پلاک 12،طبقه سوم جنوبي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شهاب صالح فر27067732.71 %
فيروز منجيلي59378265.94 %
بهروز اصغرنژاد80000008 %
سيد علي اکبر حسيني87367218.74 %
ساير1293722012.94 %
عبدالله اصغرنژاد2270066722.7 %
جمع6101920761.02 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد عطرسائي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  فيروز منجيلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عباسعلي حسيني يزدي نژاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين عابديني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
سيد علي اکبر حسيني0050814044اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
فيروز منجيلي2595455923اصلیرئیس هیئت مدیرهموظف
مهدي سنائي فرد0068672713اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
عليرضا فتحي نيا0061289116اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
همايون دارابي1753550904اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵۲,۹۰۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵۵,۷۳۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۵۵,۷۳۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۴,۹۵۷)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۰,۷۷۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۹۳,۶۷۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۹۳,۶۷۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۹۳,۶۷۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۲۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱۰۰,۰۰۰
انديشمند تدبير  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   حسابرسين  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 3,500,000 3,500,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 740,000,000 400,000,000 به صورت ناخالص