مشخصات
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت صنعتي و معدني کيمياي زنجان گستران - نماد: کيميا

موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-130 مورخ 1398/12/17  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/02/03  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 230,400 میلیون ریال به‌مبلغ 400,000 میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ 169600 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1399/02/14 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد