مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/09/30 شرکت کشت و صنعت شريف آباد - نماد: زشريف

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/02/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1399/02/14 درمحل  تهران خيابان خالداسلامبولي(وزراء)، نبش خيابان سي و هفتم پلاک165   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سازمان اقتصادي کوثر10000 %
شرکت مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان(سهامي خاص)10000 %
شرکت گروه سرمايه گذاري عمران و ساختمان معين کوثر(سهامي خاص)10000 %
شرکت مرغک(سهامي خاص)10000 %
ساير سهامداران حقيقي23409650.45 %
شرکت سرمايه گذاري کشاورزي کوثر(سهامي خاص)42021000080.81 %
جمع42255496581.26 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عبدالامير باروتکوب  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد صادق واعظي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن رحيمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمد پايدار رودمعجني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري کشاورزي کوثر10100931903اصلیسيد مهدي وفايي مقدم4250481956عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
سازمان اقتصادي کوثر14000180969اصلیسيد جمال الدين حسيني0940895382عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
شرکت مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان10630119282اصلیاحمد پايدار رودمعجني0704000512نایب رئیس هیئت مدیرهموظفدکترا
شرکت مرغک10100156321اصلیعباس پشم فروش1755642921رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
گروه سرمايه گذاري عمران و ساختمان معين کوثر10101202346اصلیکريم رحيميان2658860803عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۱۰,۷۰۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۸۶,۴۹۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۸۶,۴۹۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۶۲,۴۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۴,۰۹۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۳۴,۸۰۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۵,۵۳۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۱۹,۲۶۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۰۸,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۱۱,۲۶۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۹۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۰۰
سرمایه
۵۲۰,۰۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 15,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 1,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
اتخاذ تصميم نسبت به تقسيم سود