icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
هنکل پاک وش
سرمایه ثبت شده:
242,586
نماد:
شوش
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
242451
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1395/10/10 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1395/10/10
وضعیت ناشر:
ثبت شده نزد سازمان (ناشر غير بورسي و غير فرابورسي)
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام هنکل پاک وش

1. 1-صورت‌‌هاي مالي شرکت هنکل پاک وش (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 11 دي ماه 1395 و صورت‌هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 30 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين موسسه، اظهار نظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آيين‌ رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورت‌هاي مالي است.اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است.همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-به نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي‌ شرکت هنکل پاک وش (سهامي عام) در تاريخ 11 دي ماه 1395 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 5 و 6 ذيل مشروط نشده است. 5-همان‌طور که در يادداشت1-21 صورت‌هاي مالي توضيح داده شده، ساير هزينه‌هاي عملياتي مشتمل بر مبلغ 70,859 ميليون ريال بهاي تمام شده 354 تن قرص ماشين ظرفشويي وارداتي طي سال مالي جاري از طريق يکي از شرکت‌هاي هم گروه بوده که به دليل تغيير شکل ظاهري قابليت فروش نداشته و اقدامات مرتبط با امحاء آن در جريان است.
6. 6-موجودي مواد و کالا و داراييهاي ثابت شرکت به شرح مندرج در يادداشت هاي 5-6 و 1-9 صورتهاي مالي از پوشش بيمه اي کافي در مقابل خطرات احتمالي برخوردار نمي باشد.

7. 7-در ارتباط با عدم رعايت مفاد اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت موارد زير ذکر مي گردد: موارد عدم رعايتماده اصلاحيه قانون تجارتماده اساسنامه توديع سهام وثيقه مديران 115 و 11443 تشکيل جلسات هيات مديره، تعيين حق الزحمه مديرعامل و ارسال حدود اختيارات مديرعامل به مرجع ثبت شرکت‌ها128، 124 و 122 50 پرداخت سود سهام ظرف مهلت تعيين شده24074
8. 8-معاملات مندرج در يادداشت 28 صورت هاي مالي ، به عنوان کليه معاملات مشمول مفاد ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، ضمن آن‌که مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت نشده، با در نظر گرفتن روال معمول در عمليات با اشخاص وابسته، شواهدي حاکي از اين که معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
9. 9-گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور، مرتبط با عمليات سال مالي منتهي به 11 دي ماه 1395 ، با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
10. 10-عمليات شرکت از لحاظ رعايت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، مرتبط با شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته و ملاحظه شده که مفاد ماده 10 و بند 2 ماده 12 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات در خصوص ارائه صورتجلسه مجمع عمومي عادي حداکثر 10 روز پس از آن به اداره ثبت شرکت ها و اصلاح جدول زمان بندي پرداخت سود نقدي ظرف مهلت مقرر و ماده 5 دستورالعمل انضباطي در مورد پرداخت به موقع سود سهام مصوب سالهاي قبل رعايت نشده است.
11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مذکور و آيين‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ‌ليست ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم انجــام آموزش کارکنان(ماده 11 دستورالعمل) به موارد بااهميت ديگري که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نگرديده است.

24بهمن1395
موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه آزمون پرداز ايران مشهود Farzad Shahdadfard [Sign]8004471395/12/11 18:06:38
شريک موسسه آزمون پرداز ايران مشهود Mohammad Hassan Saadatian Farivar [Sign] 1395/12/11 18:35:58
مدير موسسه آزمون پرداز ايران مشهود Abbas Vafadar [Sign]8008741395/12/14 09:19:58