مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت صنايع شيميايي سينا - نماد: شسينا

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1399/07/07  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/07/20 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
لامپ پارس شهابلامپ پارس شهاب10100515104عباس منصوريانعباس منصوريان4323219849عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مديريت
بازرگاني پارس شيدبازرگاني پارس شيد10100748940محمدرضا بهنيامحمدرضا علي رحيمي4590967588عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس مکانيک
چابک سرمايه پايدار مقياسچابک سرمايه پايدار مقياس14009142391فاقد نمایندههادي پورحامدي تکمه داش1710010622رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مهندسي مواد
توسعه سود ثروت پاکتوسعه سود ثروت پاک14009052575فاقد نمایندهعليرضا کاظمي کلجاهي1380841501نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مهندسي عمران
محمدباقر برازجانيمحمدباقر برازجاني3520088177فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مهندسي پزشکي


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
حسن افشارپور