مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت حفاري شمال - نماد: حفاري
موضوع: تمدید فرصت اعطا شده به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، شرکت بورس اوراق بهادار تهران ، طی نامه شماره 660017 مورخ 1399/05/08 ضرورت رعایت موارد فوق ظرف مهلت 1 ماه را به شرکت تاکید نمود (پیوست 1).
با توجه به نامه واصله از شرکت مهلت مذکور به مدت 1 ماه دیگر تا تاریخ 1399/06/31 تمدید می گردد.