icon

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

EN
شرکت:
صنايع آذرآب
سرمایه ثبت شده:
1,000,000
نماد:
فاذر
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
281302
اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1395/12/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام صنايع آذرآب

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت صنايع آذرآب (سهامي عام) شامل ترازنامه ها به تاريخ 30 اسفند ماه 1395و صورتهاي سود و زيان ، سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 39 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه، الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب ‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت ‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي ، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، مواردلازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. حساب‌هاي دريافتني در تاريخ ترازنامه شامل مبلغ 382 ميليارد ريال اقلام راکد انتقالي از سنوات قبل (از جمله مبلغ قابل بازيافت پروژه‌هاي بيستون و بانياس و سپرده حسن انجام کار پروژه بانياس جمعا به مبلغ 202 ميليارد ريال در سوابق دفتري شرکت فرعي گسترش صنايع انرژي آذرآب و مبلغ 180 ميليارد ريال مطالبات شرکت اصلي از شرکت سيمان شهرکرد) بوده که در ارتباط با چگونگي و قطعيت وصول آن مدارک مستندي در اختيار اين موسسه قرار داده نشده است. تحت اين شرايط تعيين آثار ناشي از شناسايي زيان کاهش ارزش مطالبات مذکور بر اقلام صورت‌هاي مالي براي اين موسسه ميسر نشده است.
5. وضع عمليات خريد و فروش سهام، چگونگي وصول بخشي از بهاي آن و اين‌که خالص سود شرکت اصلي در سال مورد گزارش ناشي از فروش اعتباري سهام بوده به تفصيل در يادداشت‌هاي 19 و 1-30 صورت‌هاي مالي توضيح داده شده است. بنا به مراتب مندرج در يادداشتهاي مذکور و در شرايطي که اقدامات صورت گرفته در زمينه وصول مطالبات مرتبط با فروش سهام در جريان بوده و در تاريخ پايان رسيدگي‌هاي اين موسسه تعهدات مرتبط با واگذاري اعتباري سهام، سررسيد نشده و در غياب دسترسي به اطلاعات مورد نياز ، انجام رسيدگيهاي تکميلي مورد لزوم و ارائه اظهارنظر نسبت به آثار مالي انعکاس يافته در سوابق دفتري، موکول به حصول قطعي مراتب مذکور مي باشد .
6. صورتهاي مالي شرکت فرعي توسعه صنعت انرژي ستاره تدبير پارس بصورت حسابرسي نشده در تلفيق صورتهاي مالي گروه منظور شده است ، لذا هرگونه تعديلات احتمالي که در صورت دريافت صورتهاي مالي حسابرسي شده شرکت مزبور بر صورتهاي مالي تلفيقي گروه ضرورت مي يافت، براي اين موسسه مقدور نمي باشد .

7. به نظر اين مؤسسه ، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 4 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 5 و 6، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت صنايع آذرآب (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با‌اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

8. با توجه به يادداشت 1-25 صورت‌هاي مالي، مشارکت نامه امضا شده فيمابين شرکت صنايع آذرآب و شرکت پتروتکسان در رابطه با پروژه سيراف که در زمان انعقاد مشارکت نامه از مصاديق معاملات با اشخاص وابسته (مشمول مفاد ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت) بوده و در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 30 تير ماه 1395، در اين خصوص به هيئت مديره اختيار داده شده که موضوع را بررسي و در حدودي که منافع سهامداران و شرکت حفظ شود، عمل نمايد لذا هيئت مديره شرکت، با امضا الحاقيه شماره 1 قرارداد به شماره 040 - 94 / 41 توسط طرفين مشارکت نامه و کارفرما (شرکت سيراف انرژي)، تصويب نمود بخش مخازن پروژه سيراف به ارزش 14 ميليون يورو به شرکت پتروتکسان و بخش بويلر به ارزش 28 ميليون يورو توسط شرکت صنايع آذرآب انجام شود. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

9. صورت‎‌هاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1394 گروه و شرکت، توسط حسابرس ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 14 تير ماه 1395 آن موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي مزبور، نظر مشروط اظهار شده است.

10. اقدامات شرکت جهت اخذ سند مالکيت زمين خريداري شده از شرکت ماشين سازي اراک (مجاور کارخانه) تا تاريخ تنظيم اين گزارش منجر به نتيجه قعطي نگرديده است.
11. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در مورد پرداخت سود سهام به صاحبان سهام ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي رعايت نشده است . (يادداشت توضيحي 14 صورتهاي مالي)
12. پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 30 / 4 / 1395 صاحبان سهام، در موارد زير به نتيجه نهايي نرسيده است: • رايزني با بانکهاي توسعه صادرات ، صندوق ضمانت صادرات و اداره ضمانت نامه ارزي بانک ملي. • مذاکره با طلبکاران شرکت (داخلي و خارجي) براي دريافت تخفيفات نقدي تجاري.
13. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 37 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است . معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني يادشده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري صورت پذيرفته است . معاملات مزبور بر اساس روابط خاص فيمابين اشخاص وابسته صورت گرفته است و با توجه به مراتب مندرج در بندهاي قبلي اين گزارش در خصوص معاملات مزبور ، بررسي و اتخاذ تصميم توسط مجمع عمومي صاحبان سهام ضرورت دارد.
14. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
15. در ارتباط با مندرجات يادداشت توضيحي 38 صورتهاي مالي ، اين مؤسسه به مورد قابل ذکر ديگري ، به جز مطالب عنوان شده در اين گزارش که مرتبط با مفاد ماده 17 دستورالعمل انضباطي (موضوع افشاي حداکثر سود قابل تقسيم) باشد ، برخورد نکرده است.
16. عمليات شرکت از لحاظ رعايت مفاد دستورالعمل‌ کنترل‌هاي داخلي ناشران پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسي قرار گرفته و ملاحظه گرديده که به استثناي موضوع ارزيابي ريسک و گزارش کنترل‌هاي داخلي (موضوع مواد 5 و 12 دستورالعمل) ساير الزامات مقرر در دستورالعمل رعايت شده است.
17. دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات مالي مربوط به شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس در موارد زير رعايت نشده است: دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان: شماره ماده دستور العمل : بند 3 ماده 7 ، موضوع ماده دستورالعمل : افشاء اطلاعات و صورتهاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه حداکثر 30 روزپس از پايان مقاطع 3 ماهه . شماره ماده دستورالعمل : بند 7 ماده 7 ، موضوع ماده دستور العمل : افشاء پيش بيني عملکرد سالانه شرکت اصلي وتلفيقي گروه ،بر اساس عملکرد واقعي 6 ماهه ،حداکثر 30 روز پس از پايان مقطع 6 ماهه واظهار نظر حسابرس به پيش بيني بر اساس عملکرد واقعي 6 ماهه ، حداکثر 20 روز پس از ارائه آن توسط ناشر. شماره ماده دستورالعمل : ماده 10 ، موضوع ماده دستور العمل : ثبت صورتجلسه مجمع عمومي در اداره ثبت شرکتها حداکثر 10 روز پس از تشکيل مجمع عمومي وافشا آن ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت . شماره ماده دستور العمل : ماده 13 ، موضوع ماده دستورالعمل : افشا فوري واگذاري بخش عمده اي از سهام شرکت فرعي گسترش صنايع انرژي آذرآب.، تاسيس شرکتهاي فرعي و معاملات سهام توسط گروه . شماره ماده دستورالعمل : تبصره ماده13 ، موضوع ماده دستورالعمل : افشا فوري تغيير با اهميت در پيش بيني عملکرد شرکت حداکثر ظرف 2 روز کاري . دستورالعمل انضباطي ناشران غيربورسي وغيرفرابورسي ثبت شده نزد سازمان: شماره ماده دستورالعمل : ماده5 ، موضوع ماده دستورالعمل : پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت قانوني.
18. در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است . در اين خصوص به استثناي عدم رعايت بعضي از مفادآيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي ودستورالعملهاي مرتبط (از جمله نظارت بر استقرار کنترلهاي داخلي)، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده ، برخورد نکرده است.

15تیر1396
موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه آزمون پرداز ايران مشهود Reza Maasoomzadeh [Sign]8007471396/04/17 17:59:29
شريک موسسه آزمون پرداز ايران مشهود Ramin Heshmati [Sign]9220301396/04/17 18:12:28
مدير موسسه آزمون پرداز ايران مشهود Abbas Vafadar [Sign]8008741396/04/17 18:16:18