مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت بيمه حکمت صبا - نماد: وحکمت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/06/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1399/06/27 درمحل  ميدان آرژانتين خيابان الوند خيابان راشل کوري پلاک 6 طبقه 8   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سهامداران حقيقي547764903.65 %
بانک حکمت ايرانيان29870000019.91 %
شرکت خدمات هواپيمايي کاسپين 30000000020 %
جمع65347649043.57 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عباس عسکرزاده  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عيسي عباسي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  منصور ميانسري گاو زن  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهران حدادي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
عباس عسکرزاده2297383010اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
حميدرضا متولي3257350880اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
غلامحسين چايچي نصرتي2669616666اصلیعضو هیئت مدیرهموظفدکترا
مهندسي پيماعمران نيرو10102355080اصلیمسعود هاشمي طباطبائي4132412059عضو هیئت مدیرهموظفدکترا
بانک حکمت ايرانيان10100451588اصلینيما مؤمني زاده0062904817عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۸۴,۹۷۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۶۸,۸۸۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۶۸,۸۸۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۲,۸۸۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۴۲,۰۹۵)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۴۲,۰۹۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۴۲,۰۹۵)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۵۷)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱,۵۰۰,۰۰۰
دش و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بيات رايان  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 16,000,000 20,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 780,000,000 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
1- معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت با رعايت حد نصاب راي گيري تصويب و تنفيذ گرديد. 2- سرکار خانم ريحانه جناتي کاشاني به عنوان اکچوئر رسمي اصلي و سرکار خانم سمانه عزيز نصيري به عنوان اکچوئر رسمي علي البدل براي سال مالي منتهي به 1399/12/29 انتخاب گرديدند.