مشخصات
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت قند مرودشت - نماد: قمرو
موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/08/25  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 120,000 میلیون ریال به‌مبلغ 200,000 میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ 80000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1396/04/20 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
 
امضا کنندگان: [ Mahmoud Majedi [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد