icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
پست بانک ايران
سرمایه ثبت شده:
3,233,451
نماد:
وپست
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
651909
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1395/12/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۴/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۴/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
دارایی‌ها بدهی‌ها
موجودی نقد ۹۶۹,۵۹۴ ۵۲۵,۳۳۱ ۸۵ بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ۷۲۳,۰۷۲ ۳۷۸,۰۷۲ ۹۱
مطالبات از بانک‌های مرکزی ۸,۳۴۵,۳۴۵ ۵,۸۹۷,۷۰۲ ۴۲ بدهی به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری ۶,۲۶۰,۰۰۰ ۶,۸۶۰,۰۰۰ (۹)
مطالبات از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری ۴,۰۴۰,۲۱۷ ۸,۳۴۸,۳۵۴ (۵۲) سپرده‌های دیداری و مشابه ۲۱,۲۲۴,۱۹۶ ۱۶,۹۷۹,۹۷۸ ۲۵
مطالبات از دولت ۸۵۲,۷۵۲ ۸۷۱,۲۵۸ (۲) سپرده‌های پس‌انداز و مشابه ۲,۲۳۶,۸۳۱ ۱,۴۱۳,۹۳۰ ۵۸
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی به غیر از بانک‌ها ۰ ۰ -- سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار ۲۸,۱۴۶,۴۷۷ ۲۸,۳۰۴,۹۰۷ (۱)
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی به غیر از بانک‌ها ۴۳,۰۲۲,۹۳۰ ۳۲,۷۸۰,۳۹۰ ۳۱ سایر سپرده‌ها ۱,۲۶۸,۲۰۲ ۴۶۳,۹۹۵ ۱۷۳
سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار ۶۶۹,۰۵۲ ۵۷۳,۳۵۰ ۱۷ مالیات پرداختنی ۰ ۰ --
سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی ۰ ۰ -- سود سهام پرداختنی ۲,۰۳۱ ۲,۱۶۷ (۶)
سرمایه‌گذاری در املاک ۰ ۰ -- ذخایر ۴,۵۱۹,۹۷۸ ۷۵۷,۱۶۹ ۴۹۷
دارایی‌های نامشهود ۸۶,۳۱۱ ۶۹,۶۵۹ ۲۴ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۹۵۷,۵۷۲ ۹۳۸,۳۰۷ ۲
دارایی‌های ثابت مشهود ۳,۶۰۱,۶۹۳ ۳,۵۷۸,۸۷۱ ۱ بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ -- سایر بدهی‌ها ۰ ۰ --
سایر دارایی‌ها ۵,۷۰۰,۰۱۷ ۵,۳۲۶,۴۴۴ ۷ جمع بدهی‌ها ۶۵,۳۳۸,۳۵۹ ۵۶,۰۹۸,۵۲۵ ۱۶
حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۳,۲۳۳,۴۵۱ ۳,۲۳۳,۴۵۱ ۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان ۰ ۰ --
صرف (کسر) سهام ۰ ۰ --
سهام خزانه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۸۳,۱۲۹ ۸۳,۱۲۹ ۰
سایر اندوخته‌ها ۴۶,۴۹۹ ۴۶,۴۹۹ ۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۰ ۰ --
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری ۰ ۰ --
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته (۱,۴۱۳,۵۲۷) (۱,۴۹۰,۲۴۵) (۵)
جمع حقوق صاحبان سهام ۱,۹۴۹,۵۵۲ ۱,۸۷۲,۸۳۴ ۴
جمع دارایی‌ها ۶۷,۲۸۷,۹۱۱ ۵۷,۹۷۱,۳۵۹ ۱۶ جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۶۷,۲۸۷,۹۱۱ ۵۷,۹۷۱,۳۵۹ ۱۶