مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:معرفي يا تغيير در ترکيب اعضاي هيئت مديره بانک کار آفرين(اصلاحيه)
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت بانک کار آفرين - نماد: وکار

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1398/09/18  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/02/22 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
محمدرضا فرزينمحمدرضا فرزين6199326261فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهموظفدکترا
ناصر صنعتي نژادفردناصر صنعتي نژادفرد0033849420فاقد نمایندهفاقد نمایندهنایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
احمد بهاروندياحمد بهاروندي4072727466فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهموظفدکترا
مهدي سيف عليشاهيمهدي سيف عليشاهي4431516840فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
محمدرضا خورسنديمحمدرضا خورسندي3256177840فاقد نمایندهفاقد نمایندهرئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
محمدرضا فرزين