مشخصات
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت صنعتي دوده فام - نماد: شصدف

موضوع: تمدید مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-034 مورخ 1399/03/27 و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/04/28 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 200,000 میلیون ریال به‌مبلغ 700,000 میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 500,000 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1399/07/19 لغایت تاریخ 1399/08/18  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده  ست.
شماره حساب بانک شعبه
0113033340008صادرات ايرانگاندي جنوبي
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد