icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

EN
شرکت:
کالسيمين
سرمایه ثبت شده:
2,000,000
نماد:
فاسمين
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
272007
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1398/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره کالسيمين

1. 1-صورت¬هاي سودوزيان، سودوزيان جامع، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي گروه و شرکت کالسيمين (سهامي عام) براي دوره مياني شش¬ماهه منتهي به 31 شهريور 1398 و صورت¬ وضعيت مالي گروه و شرکت اصلي در تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 42 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان¬دوره¬اي با هيأت مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورتهاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. 2-به استثناي محدوديت مندرج در بند (5)، بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان¬دوره¬اي شامل پرس¬وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به¬کارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬کند.

3. 3-به شرح مندرجات يادداشت توضيحي 1-31، مانده مطالبات از سازمان امور مالياتي در رابطه با اعتبار شناسايي شده بابت ماليات و عوارض بر ارزش افزوده سنوات قبل تا پايان سال 1396 در شرکتهاي فرعي ذوب و احياي روي قشم و توليد روي بندرعباس که مـورد پذيرش قرار نگرفته به ترتيب بالغ بر 35,948 ميليون ريال و 11,250 ميليون ريال جمعا بالغ بر 47,198 ميليون ريال مي¬باشد. همچنين ماليات مطالبه شده از بابت ماليات و عوارض بر ارزش افزوده مازاد بر مبالغ منظور شده در حسابها از اين بابت تا پايان سال 1396 شرکت ذوب و احياي روي قشم بالغ بر 25,236 ميليون ريال مي¬باشد. بنا به مراتب فوق، ايجاد کاهش ارزش مطالبات نسبت به مبلغ 47,198 ميليون ريال فوق و ايجاد ذخيره ماليات و عوارض ارزش افزوده نسبت به مبالغ مطالبه شده به ميزان 25,236 ميليون ريال در رعايت استانداردهاي حسابداري ضروري مي¬باشد. در اين شرايط ضمن آنکه سود انباشته ابتداي دوره و مانده ساير دريافتني¬ها به ترتيب به مبالغ 72,434 ميليون ريال و 47,198 ميليون ريال کاهش مي¬يافت، به مانده ساير پرداختني¬ها نيز مبلغ 25,236 ميليون ريال اضافه مي¬گرديد.
4. 4-به شرح مندرجات يادداشت توضيحي 32، ماليات عملکرد سال 1397 و دوره منتهي به 31 شهريور 1398 گروه بر مبناي سود مشمول ماليات ابرازي در حسابها لحاظ شده است. همچنين جهت عملکرد سال 1396 شرکت توليد روي بندرعباس و سالهاي 1394 و 1395 شرکت صنعت روي زنگان براساس برگهاي تشخيص ابلاغي به ترتيب مبالغ 29,705 و 14,842 ميليون ريال (جمعا 44,547 ميليون ريال) مازاد بر مبالغ منظور شده در حسابها از شرکت مطالبه شده است. در اين خصوص هرچند ايجاد ذخيره از اين بابت در رعايت استانداردهاي حسابداري ضروري به نظر مي¬رسد، معهذا تعيين ذخيره مورد لزوم پس از رسيدگي مراجع مالياتي نسبت به اعتراضات شرکت و خاتمه رسيدگي مأموران مالياتي مشخص خواهد شد.
5. 5-سرفصل داراييهاي ثابت مشهود (يادداشت توضيحي 7-13) شامل مبلغ 71,562 ميليون ريال مخارج سرمايه¬اي مربوط به اجراي پروژه نيروگاه گازي (مشتمل بر خريد تجهيزات دست دوم با ظرفيت 10 مگاوات برق) شرکت توليد روي بندرعباس مي¬باشد که به دليل مشکلات مربوط به نصب و راه¬اندازي، امکان بهره¬برداري از آن در زمان پيش بيش بيني شده فراهم نگرديده است. با توجه به موارد فوق حصول اطمينان از قابلبت بازيافت مخارج سرمايه¬اي انجام شده و در نتيجه تعيين آثار احتمالي ناشي از کاهش ارزش سرمايه¬گذاري انجام شده، به دليل عدم دسترسي به برخي مستدات تکميلي، براي اين مؤسسه امکان پذير نگرديده است.
6. 6-از بابت 4 درصد حق بيمه مقرر در قانون تأمين اجتماعي کارکنان در مشاغل سخت و زيان آور در شرکت اصلي و شرکتهاي فرعي مشمول قانون، ذخيره¬اي در حسابها منظور نگرديده است. تعيين تعديلات مرتبط با اين موضوع به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم براي اين مؤسسه امکان پذير نگرديده است.
7. 7- صورتهاي مالي حسابرسي شده دوره مياني منتهي به 10 تيرماه 1398 (30 June 2019) شرکت فرعي زرمتال معدنچليک به اين مؤسسه ارائه نگرديده و در تهيه صورتهاي مالي تلفيقي گروه از تراز استخراجي دفاتر آن شرکت براي دوره مالي 8 ماه و 20 روزه منتهي به 31 شهريورماه 1398 (22 September 2019) استفاده شده است. تعيين تعديلات احتمالي که درصورت رفع محدوديتهاي ناشي از دريافت صورتهاي مالي حسابرسي شده شرکت مزبور براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به 10 تيرماه 1398 آن شرکت، بر صورتهاي مالي تلفيقي گروه ضرورت مي¬يافت، در شرايط حاضر براي اين مؤسسه مشخص نمي¬باشد.

8. 8- براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي (3)، (4)، (6) و (7) و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديت¬هاي مندرج در بند (5) ضرورت مي¬يافت، اين مؤسسه به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

9. 9-وضعيت سرمايه¬گذاري در صددرصد سهام و حق امتياز معدن شابين آسارجيک شرکت فرعي زرمتال معدنچليک ثبت شده در کشور ترکيه به بهاي تمام شده 57,276 ميليون ريال در يادداشت¬هاي توضيحي 1-15 و 3-17 مندرج است. در اين خصوص، از آنجائيکه اقدامات انجام شده ازطريق تأمين منابع مالي توسط شرکتهاي گروه منجر به بهره¬برداري از معدن شرکت مذکور نگرديده، بازيافت سرمايه¬گذاري انجام شده منوط به تأمين منابع مالي مورد لزوم جهت راه¬اندازي و بهره¬برداري از معدن براساس طرح توجيهي فني و اقتصادي مصوب هيأت مديره شرکت و بر منباي برنامه زمان بندي شده طبق طرح مذکور مي¬باشد.
10. 10-همانطور که در يادداشت توضيحي 2-13 مندرج است، مالکيت رسمي محل کارخانجات شرکت فرعي توليد روي بندرعباس به مساحت 12 هکتار که براساس قرارداد منعقده در سال 1389 از شرکت آلومينيوم ايران خريداري گرديده به نام شرکت انتقال نيافته و اقدامات حقوقي انجام شده منجر به اخذ رأي نهايي مبني بر الزام انتقال رسمي مالکيت زمين مزبور به نام شرکت گرديده است.
11. 11-به شرح مندرجات يادداشت توضيحي 2-20، ضايعات خاک معدني حاصله از توليد کنسانتره روي و پسماندهاي حاصل از توليد شمش روي از خاک معدني (موسوم به کيک ليچ) از بدو تأسيس شرکت اصلي و دو شرکت فرعي ذوب و احياي روي قشم و توليد روي بندرعباس تاکنون دپو و نگهداري شده که به دليل پائين بودن عيار فلز موجود در آنها توجيه اقتصادي جهت مصرف يا فروش را نداشته و نسبت به نگهداري سوابق مقداري و ارزيابي آن اقدامي صورت نگرفته است.
12. 12-افزايش موجودي کالاي ساخته شده در پايان دوره مورد گزارش گروه عمدتا به دليل شرايط اقتصادي ناشي از صادرات کالا بوده که در راستاي سياستهاي گروه توسعه معادن روي مقدار حدود 11 هزار تن از شمش روي توليد شده گروه در انبارهاي استيجاري خارج از کشور جهت بازاريابي خارجي در راستاي قرارداد کارگزاري منعقده با شرکت وابسته بازرگاني توسعه صنعت روي نگهداري مي¬شود. همچنين تا تاريخ بررسيهاي اجمالي اين مؤسسه مبلغ 845 ميليارد ريال از مطالبات تجاري گروه از شرکت وابسته مذکور به حيطه وصول درنيامده است.

13. 13-صورتهاي مالي شرکت مربوط به سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1397 و دوره مياني شش ماهه منتهي به 31 شهريورماه 1397، توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي و بررسي اجمالي قرار گرفته و گزارش¬هاي مربوطه در تاريخ¬هاي 13 خرداد 1398 و 13 آذر 1397 به صورت اظهارنظر و نتيجه گيري "مشروط" صادر شده است.

14. 14-مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه¬گيري اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، دربرگيرنده نتيجه¬گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي¬شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت¬هاي بااهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف¬هاي بااهميت است. در صورتي که اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همانطور که در بخش "مباني نتيجه¬گيري مشروط" در بالا توضيح داده شده است، اين مؤسسه به اين نتيجه رسيده که ساير اطلاعات حاوي تحريف با اهميت بشرح بندهاي (3)، (4)، (6) و (7) اين گزارش مي¬باشد. همچنين در تاريخ ترازنامه، اين مؤسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب درخصوص موارد مندرج در بند (5) به دست آورد. از اين رو، اين مؤسسه نمي¬تواند نتيجه¬گيري کند که "ساير اطلاعات" در ارتباط با اين موضوعات حاوي تحريف بااهميت است يا خير. همچنين اطلاعات مالي آتي مندرج در فرمهاي پيش بيني شده توسط سازمان بورس در ساير اطلاعات که مي¬بايستي در چارچوب گزارشگري اطلاعات مالي آتي مورد بررسي و نتيجه-گيري قرار گيرد، توسط اين مؤسسه مورد بررسي و نتيجه¬گيري قرار نگرفته است.

15. 15-در غياب برخي مستندات مورد لزوم، بررسي لازم درخصوص رعايت مقررات و دستورالعمل-هاي بانک مرکزي درخصوص تسويه تعهدات ارزي شرکت اصلي و شرکتهاي فرعي توليد روي بندرعباس و ذوب و احياي روي قشم مبني بر عرضه 70 درصد ارز ناشي از صادرات در سامانه نيما براي اين مؤسسه امکان پذير نگرديده است.
16. 16-با توجه به استعفاي مديرعامل شرکت در تاريخ 17/4/1398 شرکت از تاريخ مذکور تاکنون فاقد مديرعامل بوده و امور شرکت توسط سرپرست تعيين شده توسط هيأت مديره اداره گرديده است.
17. 17-در بررسي¬هاي بعمل آمده دررابطه با رعايت مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهاي پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار بجز تأخير در افشاي اطلاعات و صورتهاي مالي و گزارش تفسيري مديريت حسابرسي نشده 6 ماهه سال جاري، افشاي صورتهاي مالي حسابرسي شده شرکتهاي فرعي ظرف 60 روز پس از پايان دوره 6 ماهه و افشاي فوري تغيير در ترکيب اعضاي هيأت مديره و داشتن حداقل يک بازارگردان، به مورد بااهميتي که حاکي از عدم رعايت مقررات و ضوابط مذکور توسط شرکت باشد، ملاحظه نشده است.
18. 18-کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت براي دوره مالي مورد گزارش طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. در اين زمينه و با توجه به محدوديت¬هاي ذاتي کنترلهاي داخلي، اين مؤسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نکرده است.
19. 19-مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي ابلاغي مورخ 12/8/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسي قرار گرفته و به استثناي عدم تدوين و تصويب منشور هيأت مديره، استقرار فرآيندهاي ارزيابي اثربخش هيأت مديره و مديرعامل، کميته حسابرسي و ساير کميته¬هاي تخصصي هيأت مديره و مديرعامل، تشکيل جلسات کميته انتصابات تحت نظر هيأت مديره، تشکيل دبيرخانه مستقل هيأت مديره و افشاي رويه¬هاي حاکميت شرکتي و ساختار آن، به مورد حائز اهميت ديگري برخورد نشده است.

04دی1398
موسسه حسابرسي بهمند
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه بهمند Hooman Hoshi [Sign]8715731398/10/14 17:40:24
مدير موسسه بهمند Ali Mashreghi Arani [Sign]8007351398/10/14 17:49:52