icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه
سرمایه ثبت شده:
450,411
نماد:
رفاه
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
521151
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1396/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1396/07/30
وضعیت ناشر:
ثبت شده نزد سازمان (ناشر غير بورسي و غير فرابورسي)
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۶/۰۱/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۵/۰۷/۳۰
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۶/۰۱/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۵/۰۷/۳۰
درصد
تغییرات
دارایی‌‌ها بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام
دارایی‌‌های جاری بدهی‌های جاری
موجودی نقد ۶۰۵,۲۸۵ ۳۸۳,۳۳۷ ۵۸ پرداختنی‌های تجاری ۲,۲۷۹,۱۰۵ ۱,۵۵۷,۱۵۷ ۴۶
سرمایه‌گذاری‌‌های کوتاه مدت ۷۸۰ ۷۸۰ ۰ پرداختنی‌های غیرتجاری ۴۲۰,۱۸۳ ۴۰۴,۴۶۹ ۴
دریافتنی‌‌های تجاری ۱,۱۳۴,۶۵۲ ۸۶۸,۲۷۰ ۳۱ مالیات پرداختنی ۱۵,۹۵۷ ۰ --
دریافتنی‌‌های غیرتجاری ۶۰۲,۰۰۹ ۶۲۰,۴۲۲ (۳) سود سهام پرداختنی ۲۳۷,۱۰۲ ۱۰۹,۰۱۷ ۱۱۷
موجودی مواد و کالا ۷۷۷,۴۱۱ ۵۳۳,۵۱۹ ۴۶ تسهیلات مالی ۰ ۰ --
پیش پرداخت‌ها و سفارشات ۳۱۷,۰۹۲ ۶۰,۳۷۶ ۴۲۵ ذخایر ۰ ۰ --
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ -- پیش‌دریافت‌های جاری ۵۲۵,۷۸۶ ۳۲۴,۰۶۹ ۶۲
جمع دارایی‌های جاری ۳,۴۳۷,۲۲۹ ۲,۴۶۶,۷۰۴ ۳۹ بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
دارایی‌‌های غیرجاری جمع بدهی‌های جاری ۳,۴۷۸,۱۳۳ ۲,۳۹۴,۷۱۲ ۴۵
دریافتنی‌‌های بلندمدت ۶۰,۷۸۷ ۹۲,۸۶۱ (۳۵) بدهی‌های غیرجاری
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ۰ ۰ -- پرداختنی‌های بلندمدت ۰ ۰ --
سرمایه‌گذاری در املاک ۰ ۰ -- پیش‌دریافت‌های غیرجاری ۰ ۰ --
دارایی‌های نامشهود ۳۰,۴۵۰ ۲۲,۳۰۵ ۳۷ تسهیلات مالی بلندمدت ۰ ۰ --
دارایی‌های ثابت مشهود ۱,۳۰۶,۰۰۲ ۱,۱۷۶,۹۴۹ ۱۱ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۳۴۷,۷۶۹ ۳۱۲,۹۱۱ ۱۱
سایر دارایی‌ها ۰ ۰ -- جمع بدهی‌های غیرجاری ۳۴۷,۷۶۹ ۳۱۲,۹۱۱ ۱۱
جمع دارایی‌های غیرجاری ۱,۳۹۷,۲۳۹ ۱,۲۹۲,۱۱۵ ۸ جمع بدهی‌ها ۳,۸۲۵,۹۰۲ ۲,۷۰۷,۶۲۳ ۴۱
حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۴۵۰,۴۱۱ ۴۵۰,۴۱۱ ۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان ۰ ۰ --
صرف (کسر) سهام ۰ ۰ --
سهام خزانه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۴۵,۰۴۱ ۴۵,۰۴۱ ۰
سایر اندوخته‌ها ۹۷,۰۰۰ ۹۷,۰۰۰ ۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۰ ۰ --
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری ۰ ۰ --
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته ۴۱۶,۱۱۴ ۴۵۸,۷۴۴ (۹)
جمع حقوق صاحبان سهام ۱,۰۰۸,۵۶۶ ۱,۰۵۱,۱۹۶ (۴)
جمع دارایی‌ها ۴,۸۳۴,۴۶۸ ۳,۷۵۸,۸۱۹ ۲۹ جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۴,۸۳۴,۴۶۸ ۳,۷۵۸,۸۱۹ ۲۹