icon

گزارش فعالیت ماهانه

EN
شرکت:
گروه صنعتي پاکشو
سرمایه ثبت شده:
1,000,000
نماد:
پاکشو
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
442405
گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1399/02/31
سال مالی منتهی به:
1399/12/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد