مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/06/31 شرکت سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر - نماد: وتوس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/09/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1399/09/27 درمحل  ميدان جمهوري اسلامي- بلوار نماز- نماز 25- شرکت توس گستر و يا به صورت الکترونيکي در تارنماي dima.csdiran.ir   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
رسول صاحبي10000000.06 %
تجارت کالاي دناکيش12700000.08 %
ابوالفضل مهدي زاده14969920.09 %
پارس سرمايه تابا90017270.56 %
شرکت مسکن سازان بهشت پويا91500000.57 %
پردازش اطلاعات ايرانيان96000000.6 %
ساير97759780.61 %
مديريت سرمايه ارزش آفرين دانا485814043.04 %
سرمايه آساي دانا654450484.09 %
شرکت سازه کاران نيايش102392432864 %
جمع117924547773.7 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  فتح اله پرتوي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عباسعلي منزل آبادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عباس نويدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ابراهيم ماژاني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
سرمايه گذاري سايه گستر سرمايه10103679146اصلیسيدمرتضي پورمرعشي0044489201عضو هیئت مدیرهغیر موظفمعادل کارشناسي مديريت امور بانکي
پردازش اطلاعات ايرانيان10102773175اصلیبابک جهان آرا0942864638عضو هیئت مدیرهغیر موظفدانشجوي دکتري حقوق
مسکن سازان بهشت پويا10103916618اصلیعباس نويدي0600217485نایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد مالي
مديريت سرمايه ارزش آفرين دانا14005786478اصلیعباسعلي منزل آبادي2121279237رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي عمران
مديريت سرمايه آساي دانا14005965618اصلیسيدمجتبي شفيع پور2249827117عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري حسابداري

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴۳۶,۱۳۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴۶۳,۹۵۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴۶۳,۹۵۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۲۳,۹۵۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۸۶۰,۰۸۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۱,۸۰۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۸۳۸,۲۷۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۷۰۴,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۳۴,۲۷۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۷۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۴۰
سرمایه
۱,۶۰۰,۰۰۰
فاطر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   وانيا نيک تدبير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد ، خراسان


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
پردازش اطلاعات ايرانيانحقوقیسهامی خاص10102773175اصلی
مسکن سازان بهشت پوياحقوقیسهامی خاص10103916618علی‌البدل
مديريت سرمايه ارزش آفرين داناحقوقیسهامی خاص14005786478اصلی
مديريت سرمايه آساي داناحقوقیسهامی خاص14005965618اصلی
پارس سرمايه تاباحقوقیسهامی خاص10320661767اصلی
تجارت کالاي دنا کيشحقوقیسهامی خاص10980226256علی‌البدل
سازه کاران نيايشحقوقیسهامی خاص14005933591اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 13,000,000 25,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,200 5,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
لازم به توضيح است چنانچه در هر ماه بيش از يک جلسه هيئت مديره تشکيل گرديد نهايتا تا ميزان دو جلسه حق حضور يعني 50،000،000 ريال به اعضاي حاضر قابل پرداخت مي باشد.