مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت صنايع پتروشيمي تخت جمشيد - نماد: شجم

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1399/06/12  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/06/23 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
طراحي مهندسي و تامين قطعات و مواد شيميايي صنايع پتروشيميطراحي مهندسي و تامين قطعات و مواد شيميايي صنايع پتروشيمي10101336369ابراهيم ضيائيابراهيم ضيائي2062899866رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
سيدمحمدعلي فاطميسيدمحمدعلي فاطمي2559167883فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
گروه تخصصي هونام مهر پارسگروه تخصصي هونام مهر پارس14003680325علي تن پوشانعلي تن پوشان0074327119عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
پي آي تي کيشپي آي تي کيش14003433639نادر کاشانينادر کاشاني1819086933عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
آپادانا پترو بازرگانآپادانا پترو بازرگان10320313163فاقد نمایندهعلي سيفيان0061200654نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
سيداسماعيل موسوي ترشيزي