مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:پيرو نامه شماره 15/134782 آن سازمان محترم در خصوص پاره سهام ايجاد شده پس از اعمال افزايش سرمايه صورتجلسه مجمع درخصوص تعداد سهام هر سهامدار مطابق با آن بروز گرديد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30شرکت سازه پويش - نماد: خپويش

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-073 مورخ 1399/05/21، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/06/02 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 15:30 روز دوشنبه مورخ 1399/06/10 درمحل استان تهران-تهران-کيلومتر 10جاده مخصوص کرج - شهرک استقلال - خيابان شهيد غلامرضا عاشري - نبش بلوار تعاون پلاک 24   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران154230.02 %
سيد محسن نجوميان1073505610.74 %
شرکت افزابين الملل1173882511.74 %
شرکت سرمايه گذاري عظام5390939753.91 %
جمع7639870176.4 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  فرهاد بدوحي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ميرغلامرضا مرتضوي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مرتضي عبدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد جعفري منش  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
سود انباشته
(میلیون ریال)
اندوخته
(میلیون ریال)
مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
صرف سهام
(میلیون ریال)
0 0 0 224,120 0 قطعی
0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کلز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1399/12/30 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


سایر موارد
توضیحات:
به غير از موارد مندرج در دستور جلسه مورد ديگه مصوب نگرديده است. ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد. ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد.