icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
بيمه آسيا
سرمایه ثبت شده:
2,300,000
نماد:
آسيا
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
660302
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1395/12/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام بيمه آسيا

1. صورتهاي مالي شرکت بيمه آسيا (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 30 اسفندماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 46 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. اهم موارد قابل ذکر درخصوص سرفصل ذخاير فني (يادداشت‌هاي‌ توضيحي 19 الي 21) بشرح زير مي‌باشد: 1-4-شناسايي ذخاير فني تکميلي و خطرات طبيعي و برگشت حق‌بيمه جمعا به مبلغ 954ر2 ميلياردريال (سال قبل 253ر2 ميلياردريال) ماهيت تعهد نداشته و مغاير با استاندارد حسابداري شماره 28 (فعاليتهاي بيمه عمومي) ‌مي‌باشد. 2-4-ذخيره خسارت معوق در رشته‌هاي شخص ثالث، بدنه، مسئوليت و درمان براساس برآورد معقولي از مخارج لازم براي تسويه تعهدات فعلي (خسارتهاي واقع شده) صورت نپذيرفته است. براساس گزارشات اخذ شده از سيستم فن آوران در سال مالي مورد گزارش مبلغ 167ر7 ميليارد ريال از خسارت پرداختي رشته‏هاي فوق مربوط به حوادثي بوده که تا پايان سال‌ 1394 رخ داده، ليکن ذخيره خسارت معوق در ابتداي سال 1395 از بابت رشته هاي فوق صرفا مبلغ 005ر4 ميليارد ريال برآورد شده است. بدليل يکسان بودن مبناهاي برآورد ذخاير مزبوربا سال قبل، ذخيره خسارت معوق در رشته‌هاي فوق و به تبع آن ريسک‏هاي منقضي نشده در پايان سال مالي مورد گزارش با کسري مواجه مي‌باشد، ليکن بدليل فقدان اطلاعات کافي تعيين مبلغ آن در شرايط حاضر براي اين سازمان امکانپذير نمي‏باشد. 3-4-ذخيره حق بيمه، براي بيمه‏نامه‏هايي که پوشش بيمه‏اي آنها صرفا طي سال 1395 بوده، برآورد نگرديده است. اين موضوع موجب کاهش ذخيره حق بيمه در پايان سال شده است. ليکن آثار انباشته ناشي از تغيير رويه فوق بنحو مناسب در صورتهاي مالي منعکس نشده است.
5. برخلاف استانداردهاي حسابداري، سرمايه‌گذاري در شرکتهاي وابسته براساس روش ارزش ويژه و در قالب صورتهاي مالي مجموعه ارايه نشده است. مضافا کاهش ارزش انباشته سرمايه‎گذاري‎هاي کوتاه مدت در سهام شرکتهاي بورسي به مبلغ 136 ميليارد ريال در حسابها منظور نگرديده است.
6. نتايج حاصل از تأييديه‌هاي درخواستي در مورد مطالبات و بدهيهاي شرکت، بطور خلاصه به شرح جدول زير مي‌باشد: پاسخ هاي دريافت شده ماندهمغايرت عنوان حسابهاشماره يادداشتتاييديه‌هاي درخواستيتاييديه دريافت نشده طبق دفاترطبق تاييديهمساعدنامساعد ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال مطالبات از بيمه‌گذاران و نمايندگان(5)546ر184ر4287ر973ر3259ر211333ر80584510ر131 مطالبات از بيمه‌گران و بيمه‌گران اتکايي(6)752ر460226ر387526ر73622ر6177ر5081ر72 ساير حسابها و اسناد دريافتني(7)261ر146897ر127364ر1823-341ر18 بدهي به بيمه‌گران و بيمه‌گران اتکايي(15)314ر113907ر87407ر25777ر74925ر49555 873ر904ر4317ر576ر4556ر328755ر161686ر55487ر222 همچنين صورت تطبيق حسابهاي فيمابين با بيمه مرکزي جهت بررسي در اختيار اين سازمان قرار نگرفته است. با توجه به موارد فوق تعيين آثار احتمالي ناشي از دريافت پاسخ تاييديه‌هاي واصل نشده و رفع مغايرتهاي مزبور که بر صورتهاي مالي ضرورت خواهد يافت، در شرايط حاضر براي اين سازمان امکانپذير نمي‌باشد.

7. به نظر اين سازمان، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 و 5 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 6، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت بيمه آسيا (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفندماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

8. قوانين و مقررات حاکم بر فعاليت‎هاي شرکت شامل قانون بودجه کل کشور، قانون برنامه پنجم توسعه، اصلاحيه قانون تجارت مصوب سال 1347 در مواردي به شرح زير رعايت نشده است: شماره ماده و تبصرهموضوع قانون بودجه سال1395 کل کشور: بند "الف" تبصره 10واريز عوارض نيروي انتظامي بصورت هفتگي به حساب خزانه‎داري کل کشور. قانون برنامه پنجم توسعه: بند "ب" ماده37واريز عوارض وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي هر سه ماه يکبار. اصلاحيه قانون تجارت: 106ارسال صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 22 تير1395 درخصوص انتخاب مديران و بازرسان و تصويب ترازنامه جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها. 110معرفي يک نفر شخص حقيقي بعنوان نماينده شخص حقوقي عضو هيأت‌مديره . 119تعيين سمت اعضاي هيأت‌مديره در اولين جلسه هيأت‌مديره پس از جلسه مجمع عمومي. 128ارسال نام ومشخصات و حدود اختيارات مدير عامل و نسخه‎اي از صورتجلسه هيأت‌مديره جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها.
9. نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را هنگام تصميم گيري نسبت به تقسيم سود سهام، به آثار مالي مطالب مندرج در بندهاي توضيحي 4 و 5 جلب مي نمايد.
10. اقدامات هيات مديره جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 22 تيرماه 1395 صاحبان سهام، در مورد بندهاي 4، 5، 6، 8، 13، 15 و 16اين گزارش تاکنون به نتيجه نهايي نرسيده است.
11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-44 صورتهاي مالي، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شرکت به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
12. گزارش هيات‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم‌گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار‌گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.
13. دراجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون مزبور، ‌آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار‌گرفته است. دراين خصوص به استثناي مفاد ماده 15 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي مبني بر انجام هر گونه پرداخت بيش از سقف مقرر از طريق حساب بانکي ارباب رجوع، اين سازمان به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين ومقررات ياد شده برخورد نکرده است.
14. برخلاف بخشنامه شماره 4164962/95 مورخ 23/11/1395 بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران مبني بر انتقال مانده مطالبات مشتريان بابت مازاد دريافتي به مبلغ 229 ميليارد ريال از بيمه‎گذاران شخص ثالث در سال1389 و سه ماهه اول سال 1390 موضوع مفاد بند 93 قانون بودجه سال 1390 کل کشور، به حساب بستانکاران موقت بيمه‎گذاران رشته شخص ثالث، صرفا مبلغ 51 ميليارد ريال در حساب فوق منعکس شده است. همچنين بخشنامه بيمه مرکزي مبني بر ممنوعيت انعقاد قرارداد براي صدور بيمه نامه شخص ثالث خودروهاي صفر کيلومتر با شرکتهاي خودرو ساز و يا موسسات وابسته آنها رعايت نشده است.
15. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زير رعايت نگرديده است: 1-15-انتشار صورتهاي مالي سالانه حسابرسي نشده حداکثر 60 روز بعد از پايان سال مالي. 2-15-انتشار صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده شرکتهاي تحت کنترل (فرعي)، حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه شرکت اصلي. 3-15-انتشار صورتهاي مالي ميان‎دوره‎اي 6 ماهه حسابرسي شده شرکتهاي تحت کنترل، حداکثر 60 روز بعد از پايان دوره 6 ماهه. 4-15-ارسال صورتجلسه مجمع عمومي حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع به مرجع ثبت شرکتها و افشاء يک نسخه از آن ظرف مدت يک هفته پس از ابلاغ ثبت. 5-15-حداقل نصاب مربوط به سهام شناور و نسبت سرمايه به کل دارائيها در پايان سال‌مالي. 6-15-ارايه صورتهاي مالي مطابق " صورتهاي مالي نمونه شرکتهاي بيمه " موضوع ابلاغيه شماره 019/440/ب/95 مورخ 28/12/1395 مديريت نظارت بر ناشران. 7-15-ارايه مدارک و مستنداتي درخصوص انجام وظايف کميته حسابرسي، شامل کسب اطمينان معقول از اثربخشي حسابرسي داخلي و شناسايي، ارزيابي و تجزيه و تحليل ريسکهاي تجاري شرکت و شناسايي فرصتها و تهديدها.
16. قوانين بيمه و آيين نامه هاي شوراي عالي بيمه، در موارد ذيل رعايت نگرديده است: شماره مادهشماره آيين نامهموضوع 2و431انعکاس معادل ارزش اموال بازيافتي تحت سرفصل حسابهاي انتظامي و فروش به موقع آن طبق ضوابط مربوط. تبصره 5 ماده 1275واريز حق بيمه توسط نمايندگان (اعم از چکها يا پرداخت الکترونيکي) تا پايان وقت اداري روز دريافت به حسابهاي بانکي و يا صندوق شرکت.

10تیر1396
سازمان حسابرسي
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
مدير گروه سازمان حسابرسي Fariborz Farzadfar [Sign] 1396/04/14 16:44:52
مدير ارشد سازمان حسابرسي Farhad Panahi [Sign] 1396/04/14 17:26:41
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي Mousa Bozorg Asl [Sign] 1396/04/14 17:42:05