مشخصات
امضا کنندگان: [ Hassan Ghalibaf Asl [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نماد: بورس(بورس تهران)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1396/04/25 درمحل  پژوهشگاه نيرو واقع در تهران -شهرک قدس(غرب)- انتهاي پونک باختري(بلوار شهيد دادمان)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير اشخاص256390482.05 %
کارگزاران34549626927.64 %
نهادهاي مالي42877164834.3 %
جمع79990696563.99 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد اسمعيل فدائي نژاد  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد روح اله ميرصانعي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مرتضي علي اکبري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد قيومي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري تدبير147888اصلیمجتبي تقي پور0941907430عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مديريت مالي
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين147960اصلیجمشيد ايماني کتک لاهيجاني2121825584عضو هیئت مدیرهغیر موظف
گروه مالي ملت239406اصلیمصطفي ضرغامي2571996312عضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت سرمايه گذاري توسعه ملي208669اصلیعباس نعيمي0051510790عضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت کارگزاري توسعه فردا120249اصلیفرهاد عبداله زاده2161489828عضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت کارگزاري بانک تجارت100137اصلیمحمداسمعيل فدائي نژاد0044255993رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري مديريت مالي
شرکت گروه ارزش آفرينان پاسارگاد263699اصلیعلي اکبر امين تفرشي2295883873نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مديريت مالي

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۱۱,۵۰۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۴۸,۰۰۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۴۸,۰۰۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۱۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۹۲,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۶,۰۰۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۵۷,۵۰۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۵,۵۷۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۶۲,۳۰۰)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۷۹,۶۳۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۶۲,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۱۷,۱۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۴۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۰
سرمایه
۱,۲۵۰,۰۰۰
تدوين و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   راهبرد پيام  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 6,000,000 8,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,100,000,000 1,875,000,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
حق حضور اعضاي هيات مديره درسال 1396براي هرجلسه هيات مديره درماه مبلغ 8،000،000ريال (ناخالص)وحداکثر براي 2جلسه هيات مديره درماه مبلغ 16،000،000 ريال (ناخالص) تعيين شد