مشخصات
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت شهد ايران - نماد: غشهد

موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-96A-002 مورخ 1396/01/15  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/02/04  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 200,000 میلیون ریال به‌مبلغ 819,175 میلیون ریال ( از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ 619175 میلیون ریال و ) در تاریخ 1399/02/27 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد