icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
سرمايه گذاري ساختماني سپه
سرمایه ثبت شده:
4,000,000
نماد:
واميد7
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1399/09/30
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره سرمايه گذاري ساختماني سپه

1. صورت وضعيت هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت سرمايه گذاري ساختماني سپه (سهامي خاص) در تاريخ 31 خرداد ماه 1399 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي تلفيقي گروه و شرکت براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي يک تا سي و هشت پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت اطلاعات مالي ميان دوره اي با هيأت ‌مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

2. به استثناي موارد مندرج در بند 5، بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. سرفصلهاي پيش پرداختها و دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها به شرح يادداشت توضيحي 17 و 19 صورتهاي مالي به ترتيب شامل مبلغ 122.206 و 76.110 ميليون ريال اقلام راکد سنواتي است. ضمنا پاسخ تاييديه درخواستي در خصوص حساب پرداختني هاي تجاري و ساير پرداختني ها گروه و شرکت به شرح يادداشت توضيحي 26 صورت هاي مالي به ترتيب شامل 39.077 و 92.520 ميليون ريال تا تاريخ تهيه اين گزارش واصل نگرديده و صورت تطبيق حسابهاي فيمابين نيز ارائه نشده است. با توجه به مراتب مذکور، تعديل حسابها از اين بابت ضروري است ليکن تعيين مبلغ دقيق آن به دليل نبود اطلاعات کافي ميسر نمي باشد.
4. سرفصل موجودي املاک به شرح يادداشت توضيحي 18 صورتهاي مالي شامل مبلغ 6.454.087 ميليون ريال برآورد کل مخارج تکميل پروژه مي باشد که به روز رساني نشده و مربوط به سال مالي قبل مي باشد. ضمنا پروژه هاي مجتمع خيابان امام رضا به صورت نيمه تکميل به شرط تکميل پروژه در سال مالي قبل به شرکت گروه مديريت سرمايه گذاري اميد واگذار شده است با توجه به اينکه مخارج تکميل پروژه به روز رساني نشده، صحت محاسبات درصد پيشرفت کار و درآمد شناسايي شده به روش مذکور مورد ترديد مي باشد. با توجه به مراتب مذکور، اگرچه ضرورت تعديل در حسابها محرز مي باشد ليکن بدليل نبود دسترسي به اطلاعات مورد نياز از جمله برآورد روز آمد از مخارج تکميل پروژه، تعيين ميزان تعديلات مورد لزوم به صورت دقيق ميسر نمي باشد.
5. سرفصل دارايي هاي نگهداري شده براي فروش گروه به شرح يادداشت توضيحي 2-21 صورتهاي مالي شامل مبلغ 195.943 ميليون ريال مربوط به پروژه مسکوني اميد قشم مي باشد که از اواخر سال 1393 متوقف شده و در سالهاي اخير فعال نبوده و ادامه پروژه به تامين منابع مالي ارزان از طريق مشارکت شرکتهاي گروه و يا سرمايه گذاران بومي و غير بومي و اخذ تسهيلات و انجام پيش فروش موکول گرديده است. با توجه به مراتب مذکور و در نظر گرفتن مندرجات قرارداد فيمابين با سازمان منطقه آزاد قشم در خصوص حق فسخ قراردادکه در صورت عدم ايفاي تعهدات شرکت در رابطه با رعايت مهلت تعيين شده براي اتمام پروژه و اخذ پايان کار ايجاد مي گردد، قابليت بازيافت مخارج انجام شده براي پروژه مذکور محرز نمي باشد.

6. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي3 و 4 و به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 5 اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

7. نتيجه گيري موسسه در اثر مفاد بندهاي زير تعديل نشده است: 1-7- همانگونه که در يادداشت توضيحي 5-2-12 صورت هاي مالي آمده، اسناد دريافتني و ساير مطالبات از شرکت پترو اميد آسيا به ترتيب به مبالغ 189.039 و 5.528 ميليون ريال (جمعا 194.567 ميليون ريال) براساس توافقات شفاهي به عنوان پيش پرداخت خريد دفتر مرکزي شرکت سرمايه گذاري سپه منظور شده است. عقد قرارداد مکتوب درپي توافقات شفاهي انجام شده مورد تاکيد مي باشد. 2-7- همانگونه که در يادداشت توضيحي 15 صورتهاي مالي آمده، براساس صورتجلسه هيات مديره شرکت سرمايه گذاري ساختماني سپه (شرکت اصلي) مورخ 15/05/1397، فعاليت شرکت هاي سپه ساختمان اميد و سپه ساختمان خراسان متوقف گرديده است 3-7- همان گونه که در يادداشت توضيحي 2-2-1-18 آمده است شرکت براي تسويه بدهيهاي خود به بانک سپه و شرکت گروه مديريت سرمايه گذاري اميد، بخشي از مالکيت ملک اميد 16 (پروژه بازار خودرو تهران- اتومال) را به ترتيب به ميزان 26.6 سهم و 42.5 سهم از 100 سهم پروژه مزبور را در تاريخهاي 12/12/1397 و 25/04/1398 واگذار کرده است. ضمنا از تاريخ واگذاري پروژه مخارج انجام شده جهت تکميل پروژه مبلغ 172.290 ميليون بوده است که شرکت مبلغ 86.009 ميليون ريال از هزينه هاي انجام شده را به حساب گروه مديريت سرمايه گذاري اميد منظور کرده است. در اين خصوص، انجام توافقات مکتوب و شفاف در خصوص نحوه ادامه پروژه و تسهيم هزينه هاي پروژه فيمابين شرکاي آن مورد تاکيد مي باشد. 4-7- همانگونه که در يادداشت توضيحي 2-1-4-19 صورت هاي مالي آمده، به دليل عدم انتقال سند مالکيت زمين واگذار شده به دانشگاه جامع علمي و کاربردي، بهاي فروش اين زمين به مبلغ 60 ميليارد ريال وصول نشده است.
7. 5-7- تا تاريخ تهيه اين گزارش، نتيجه اعتراض به مالياتهاي عملکرد، حقوق و نقل و انتقال املاک و حق تمبر افزايش سرمايه براي سالهاي مالي منتهي به پايان آذر 1392 تا 1394 و ماليات هاي تکليفي 1392 و 1393 شرکت اصلي و ماليات عملکرد سال مالي منتهي به پايان آبان 1394 شرکت فرعي سپه ساختمان اميد مشخص نشده است.

11مرداد1399
موسسه حسابرسي فريوران راهبرد
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک فريوران Mahboob Jalil Poursamarin [Sign]8002021399/06/11 13:30:43
شريک فريوران Keyhan Maham [Sign]8007881399/06/11 13:34:39
مدير موسسه فريوران Mohammad Saeid Asgharian [Sign] 1399/06/11 14:33:01