مشخصات
امضا کنندگان: [ Mansour ArbabAfzali [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت مجتمع سيمان غرب آسيا - نماد: سجام(سيمان غرب آسيا)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/02/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1396/03/04 درمحل  اجراي پروژه واقع در شهرستان تربت جام-نصرآباد- جنب روستاي ابدال آباد   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سهامداران اصالتا" و وکالتا"91452944459.28 %
جمع91452944459.28 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  منصور ارجمندي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسين ابراهيمي صدرآبادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سعيد توکلي دستجردي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  منصور ارباب افضلي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت بانک ايران زمين 399279اصلیمنصور ارجمندي 0050144634عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت ليزينگ پيمان کارآفرين 197449اصلیحسين ابراهيمي صدر آبادي 0938398016عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت توسعه ابنيه حافظ 425267اصلیبهروز رفيعي 4621331523عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
شرکت توسعه تجارت داتام 393320اصلیهادي قديمي 0859310345نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت پويا سهم آسيا 29587اصلیمنصور ارباب افضلي 3620163316عضو هیئت مدیرهموظفليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۸۲۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۴,۶۹۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۶,۵۲۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۹۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۸۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۶,۲۵۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۰
آزموده کاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهراد مشار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، خراسان


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 10,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
معاملات موضوع ماده 129 لايحه اصلاحي قانون تجارت و اشخاص وابسته به شرح مندرج در يادداست هاي همراه صورتهاي مالي مورد تصويب قرار گرفت .