مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت سرمايه گذاري مسکن شمال شرق - نماد: ثشرق

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت


بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1395/10/05  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1396/09/14 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت گروه سرمايه گذاري مسکنشرکت گروه سرمايه گذاري مسکن78828ابوالفضل مهرانحسن خطيب زاده0937816256عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
شرکت مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکنشرکت مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن276174محمد مقدوريمحمد مقدوري3620934606رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
شرکت پارس مسکن سامانشرکت پارس مسکن سامان327886غفور خرامهرغفور خرامهر0828843805عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
شرکت سرمايه گذاري مسکن البرزشرکت سرمايه گذاري مسکن البرز313373احمد صادقي گلمکانياحمد صادقي گلمکاني5229747420نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
شرکت سرمايه گذاري مدبران اقتصاد(سهامي خاص)شرکت سرمايه گذاري مدبران اقتصاد(سهامي خاص)385960سيدجواد جماليسيدجواد جمالي1199206261عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد