icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
بيمه ما
سرمایه ثبت شده:
4,000,000
نماد:
ما( بيمه ما )
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
660311
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1399/12/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel

شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۹/۰۶/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۹/۰۶/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
دارایی‌ها بدهی‌ها
موجودی نقد ۱۱۵,۰۱۹ ۱۵۰,۲۴۴ (۲۳) بدهي به بيمه‌گذاران و نمايندگان ۳۳۰,۷۱۶ ۴۱۵,۵۹۵ (۲۰)
سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت ۱۶,۶۳۰,۹۷۲ ۱۱,۵۶۷,۳۹۳ ۴۴ بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی ۸۲۶,۲۴۰ ۶۲۸,۹۴۸ ۳۱
مطالبات از بيمه‌گذاران و نمايندگان ۳,۳۴۲,۸۰۴ ۳,۱۱۴,۹۵۶ ۷ سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی ۱,۳۳۰,۸۲۲ ۱,۰۱۸,۳۳۰ ۳۱
مطالبات از بیمه گران و بيمه‌گران اتکايی ۵,۹۲۷ ۹,۶۸۷ (۳۹) ذخیره مالیات ۱۹,۷۸۰ ۱۹,۷۸۰ ۰
سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی ۱,۳۸۹,۵۵۲ ۷۳۸,۹۲۵ ۸۸ سود سهام پرداختنی ۴۶۷,۴۸۶ ۰ --
سهم بیمه گران اتكایی از ذخایر فنی ۵,۶۶۵,۹۸۸ ۵,۱۷۸,۶۴۷ ۹ ذخاير حق بيمه ۱۸,۹۰۳,۰۰۸ ۱۶,۰۴۶,۶۳۵ ۱۸
دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ -- ذخيره خسارت معوق ۲,۶۱۱,۹۱۲ ۲,۲۵۸,۷۹۵ ۱۶
مطالبات بلندمدت ۰ ۰ -- ذخیره ریسک‌های منقضی نشده ۵۸,۶۰۴ ۸۷,۷۱۲ (۳۳)
سرمایه گذاری‌های بلند مدت ۲,۳۲۸,۸۷۱ ۲,۱۰۷,۹۶۴ ۱۰ سایر ذخایر فنی ۱,۸۸۱,۶۲۶ ۸۸۵,۹۷۴ ۱۱۲
دارایی‌های ثابت مشهود ۳,۱۲۹,۷۵۹ ۶۶۷,۳۱۶ ۳۶۹ بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
دارایی‌های نامشهود ۸۳,۵۰۰ ۳۲,۳۵۴ ۱۵۸ حق بيمه سال‌های آتی ۰ ۰ --
سایر دارایی‌ها ۹۵۷,۴۲۴ ۶۲۵,۵۳۱ ۵۳ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۱۵۷,۶۶۳ ۱۱۷,۸۳۷ ۳۴
تسهیلات مالی دریافتی ۰ ۰ --
سایر بدهی‌ها ۰ ۰ --
جمع بدهی ها ۲۶,۵۸۷,۸۵۷ ۲۱,۴۷۹,۶۰۶ ۲۴
حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۰
صرف سهام ۰ ۰ --
دریافتی بابت افزایش سرمایه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰
اندوخته سرمایه ای ۷۰۴,۰۲۱ ۳۴۲,۹۰۲ ۱۰۵
سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۲,۵۱۱,۰۸۹ ۰ --
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته ۲,۱۹۶,۸۴۹ ۷۲۰,۵۰۹ ۲۰۵
جمع حقوق صاحبان سهام ۷,۰۶۱,۹۵۹ ۲,۷۱۳,۴۱۱ ۱۶۰
جمع دارایی‌ها ۳۳,۶۴۹,۸۱۶ ۲۴,۱۹۳,۰۱۷ ۳۹ جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۳۳,۶۴۹,۸۱۶ ۲۴,۱۹۳,۰۱۷ ۳۹