شرکت: {{ctrl.headerInfo.CompanyName}} سرمایه ثبت شده: {{ctrl.headerInfo.ListedCapital}}
نماد: {{ctrl.headerInfo.CompanySymbol}} سرمایه ثبت نشده: {{ctrl.headerInfo.UnAuthorizedCapital}}
کد صنعت (ISIC): {{ctrl.headerInfo.ISIC}} شماره پیگیری: {{ctrl.headerInfo.TracingNo}}
سال مالی منتهی به: {{ctrl.headerInfo.PeriodEndToDate}} وضعیت ناشر: {{ctrl.headerInfo.CompanyState}}
{{ctrl.responseMessage}}

دلایل اصلاح:عبارت "اجراي قرارداد توسط کنسرسيوم متشکل از شرکت گروه مپنا، شرکت مپنا بين الملل و شرکت احداث و توسعه پروژه هاي ويژه مپنا (توسعه 3)" به شرح جزئيات قرارداد اضافه شد.
عنوان موضوع افشاء: {{ctrl.formTypesDataSource[0].Title}}