icon

گزارش فعالیت ماهانه

EN
شرکت:
زرين معدن آسيا
سرمایه ثبت شده:
500,000
نماد:
فزرين( کزرين )
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
272003
گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1398/12/29
سال مالی منتهی به:
1398/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در فرابورس ايران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:قطعي شدن گزارشات توليد ، فروش و بازرسي محصولات شرکت و صدور فاکتورهاي فروش نهايي شده جهت مشتريان .