مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت ملي سرب و روي ايران - نماد: فسرب

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/04/25 درمحل  خيابان قائم مقام فراهاني کوچه هشتم پلاک 13 ساختمان توسعه معادن روي ايران طبقه سوم سالن کنفرانس حيان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت کالسيمين11580 %
شرکت معدنکاران انگوران (سهامي خاص)100000 %
شرکت فرآوري موادمعدني ايران (سهامي عام )2875400.09 %
شرکت مهندسي وتحقيقاتي فلزات غير آهني (سهامي خاص)5882280.18 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه توکا (سهامي خاص)48996091.52 %
شرکت سرمايه گذاري انديشه محوران77236052.4 %
شرکت بيمه معلم (سهامي عام)79600002.47 %
ساير اشخاص حقيقي و حقوقي107099403.33 %
شرکت سرمايه گذاري مدبران اقتصاد262715108.16 %
شرکت توسعه معادن روي ايران17996446755.89 %
جمع23841605774.04 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  فرشاد صبري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  رامتين قسمتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  نوروز لقماني شهميري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي اصغر صفري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت توسعه معادن روي ايران 2972اصلیعباسعلي بنفشه0491787261رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت کالسيمين 1762اصلیروح اله رحماني فرد0380994313عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
شرکت سرمايه گذاري انديشه محوران 203970اصلیمهدي موحدنيا1540020134عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت فرآوري مواد معدني ايران (سهامي عام)5935اصلیمهدي محمدخاني 0054092434نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت سرمايه گذاري مدبران اقتصاد385960اصلیمحمدمهدي جمشيديان1289244766عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۸۴,۵۴۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۰۶,۳۵۱
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۰۶,۳۵۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۹۹,۸۲۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۰۶,۵۳۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۹۱,۰۷۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۴,۲۲۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۷۶,۸۴۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۴۱,۶۸۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۳۵,۱۶۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۸۸۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۴۰
سرمایه
۳۲۲,۰۰۰
بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت توسعه معادن روي ايران حقوقیسهامی عام2972اصلی
شرکت کالسيمين حقوقیسهامی عام1762اصلی
شرکت سرمايه گذاري انديشه محوران حقوقیسهامی خاص203970اصلی
شرکت فرآوري مواد معدني ايران (سهامي عام)حقوقیسهامی عام5935اصلی
شرکت سرمايه گذاري مدبران اقتصادحقوقیسهامی خاص385960اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 6,500,000 10,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,000 4,250 به صورت ناخالص
سایر موارد:
حق حضور کميته حسابرسي براي حداکثر يک چلسه در ماه به مبلغ 10.000.000 ريال تعيين گرديد.