icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

EN
شرکت:
گروه صنعتي بارز
سرمایه ثبت شده:
2,526,500
نماد:
پکرمان
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
251105
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1399/12/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره گروه صنعتي بارز

1. صورت وضعيت هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت گروه صنعتي بارز (سهامي عام)- ("شرکت") در تاريخ 31 شهريور ماه 1399 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي تلفيقي گروه و شرکت براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 الي 40 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيأت مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه بيان نتيجه گيري درباره صورت¬هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

4. به شرح يادداشت هاي توضيحي 3-27 و 4-27 صورت هاي مالي پيوست، تسهيلات ارزي دريافتي توسط شرکت فرعي بارز کردستان(سهامي خاص) از بانک صنعت و معدن و سود دوران مشارکت جمعأ به مبلغ 105 ميليون يورو، جهت تأمين مالي واردات ماشين آلات و تجهيزات مي باشد که با نرخ ارز نيما در تاريخ صورت وضعيت مالي (‌هر يورور معادل 286،877 ريال) تسعير و به عنوان تسهيلات مالي دريافتي بلند مدت در صورت وضعيت مالي تلفيقي منعکس شده است. طبق قرارداد مشارکت مدني تسويه بدهي ارزي فوق بايد به ارز موضوع قرارداد (يورو) صورت گيرد. با توجه به محدوديت هاي شرکت در دسترسي به منابع ارزي، تسويه بدهي مذکور با نرخ ارز نيما منوط به توافق نهايي بين شرکت و بانک مي باشد. ضمنا شروع دوره بازپرداخت تسهيلات از 21/12/1397 بوده، ليکن به دليل مشکلات به وجود آمده در روابط بين المللي بانکي با ساير کشورها، امکان پرداخت بخشي از صورتحساب هاي ارسالي فروشنده ماشين آلات و تجهيزات و پوشش کامل تسهيلات ارزي و در نتيجه عقد قرارداد فروش اقساطي با بانک تاکنون امکان پذير نگرديده و بر اين اساس کل تسهيلات ارزي مذکور به عنوان بدهي بلندمدت در صورت وضعيت مالي طبقه بندي و افشاء شده است.
5. طي دوره مورد گزارش تعداد 35،586 حلقه تاير از موجودي محصولات در شرکت فرعي سامان بارز(سهامي خاص) توسط بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به ظن اختفا و امتناع از توزيع توقيف گرديده است (موضوع يادداشت توضيحي 2-20 صورت هاي مالي). در اين ارتباط مديريت شرکت فرعي دفاعيات خود را در خصوص خلاف واقع بودن و رد ادعاهاي مذکور به شعبه چهارم تعزيرات حکومتي ارايه نموده که تاکنون توسط شعبه مذکور حکمي صادر نگرديده است ولذا در غياب آراي مقامات ذيربط و عدم امکان برآورد آثار مالي احتمالي ذخيره اي از اين بابت در حسابها منظور نگرديده است.
6. وضعيت ماليات و عوارض بر ارزش افزوده و بدهي احتمالي بابت بيمه تامين اجتماعي در يادداشت توضيحي 3-39 صورت هاي مالي منعکس شده است در اين ارتباط موارد زير به استحضار ميرسد: الف- در ارتباط با مقررات قانون ماليات و عوارض بر ارزش افزوده، در شرکت اصلي جهت سال 1392 مبلغ 31 ميليارد ريال بابت اصل و 41 ميليارد ريال جريمه مطالبه شده که نتيجه اعتراض شرکت نسبت به برگ هاي مطالبه مذکور منجر به دريافت رأي از ديوان عدالت اداري مبني بر رسيدگي مجدد توسط هيأت همعرض گرديده است. همچنين درشرکت فرعي بارز کردستان جهت سال 1397مبلغ 60 ميليارد ريال ماليات و عوارض بر ارزش افزوده شامل اصل و جرائم، و در شرکت فرعي لاستيک سيرجان جهت سال هاي 1392 تا 1396 بابت ماليات و عوارض بر ارزش افزوده و عوارض آلايندگي جمعا مبلغ 34 ميليارد ريال مطالبه شده که نسبت به آنها اعتراض گرديده و موضوع در مراجع حل اختلاف مالياتي در جريان رسيدگي مي باشد. مضافا دفاتر شرکت اصلي و شرکت هاي فرعي از بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده جهت سال 1398 و دوره مورد گزارش رسيدگي نشده است. ب- طبق برگ اعلام بدهي صادره جهت سال 1396 مبلغ 85 ميليارد ريال بابت بدهي حق بيمه تامين اجتماعي از شرکت اصلي مطالبه شده که شرکت نسبت به آن اعتراض نموده و نتيجه آن تاکنون مشخص نشده است. همچنين در اين ارتباط دفاتر شرکت اصلي جهت سال 1397 در جريان رسيدگي است و نيز دفاتر شرکت اصلي و شرکت هاي فرعي براي سال مالي قبل و دوره مالي مورد گزارش رسيدگي نشده است. در ارتباط با موارد فوق تعيين مبلغ بدهي نهايي موکول به رسيدگي و اعلام نظر مراجع ذيربط مي باشد. نتيجه گيري اين مؤسسه بر اثر مفاد بند هاي 4 الي 6 تعديل نشده است.

7. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين مؤسسه نسبت به صورت هاي مالي، در بر گيرنده نتيجه¬گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورت هاي مالي مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرايند بررسي اجمالي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيکه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

8. در خصوص رعايت قوانين و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار موارد زير را باستحضار مي رساند: 1-8- دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفت. در بررسي هاي انجام شده، اين مؤسسه به مورد بااهميتي مبني بر عدم رعايت دستورالعمل فوق الذکر برخورد نکرده است. 2-8- درارتباط با رعايت موارد لازم الاجراي دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران ("دستورالعمل") به استثناي مفاد مواد 15، 16، تبصره ماده 23 و ماده 42 دستورالعمل، به ترتيب در ارتباط با تشکيل کميته انتصابات، استقرار و مستندسازي فرايند ارزيابي اثربخشي هيأت مديره، کميته حسابرسي، مديرعامل و اعضاي هيأت مديره ذيربط در شرکتهاي فرعي و وابسته، تصويب منشور دبيرخانه هيأت مديره و افشاي اطلاعات با اهميت مربوط به مدير عامل، اعضاي هيأت مديره و کميته حسابرسي (شامل حقوق و مزايا و عضويت در هيأت مديره ساير شرکتها) در پايگاه اينترنتي شرکت، اين مؤسسه به موارد ديگري حاکي از عدم رعايت دستورالعمل برخورد نکرده است.

10دی1399
موسسه حسابرسي بيات رايان
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه بيات رايان Abolghasem Merati [Sign]8007181399/10/14 18:33:24
مدير موسسه بيات رايان Abdol Hossein Rahbari [Sign]8003541399/10/14 18:37:17