مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت کارخانه هاي صنعتي آزمايش - نماد: لازما

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت


بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1395/08/29  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1397/01/26 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت گسترش صنايع پيامشرکت گسترش صنايع پيام8274رامين عاليشاهرامين عاليشاه0041350359عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت نورپلاست پيامشرکت نورپلاست پيام26689احمدرضا صفرياحمدرضا صفري4621441302عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
شرکت مهندسي بازرگاني پيام قشمشرکت مهندسي بازرگاني پيام قشم10مهدي شريفيمحمدشعله کردار0068455372عضو هیئت مدیرهموظففوق ديپلم
شرکت توسعه و گسترش ازمايش شرکت توسعه و گسترش ازمايش 1010282578کامبيز کوثريمجيد رضايي4322633714رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
موسسه فرهنگي هنري پيام فردا موسسه فرهنگي هنري پيام فردا 11764احمد شمشکياحمد شمشکي0453229956نایب رئیس هیئت مدیرهموظفليسانس