مشخصات
امضا کنندگان: [ Majid Ahmadi Mahali [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت سرمايه گذاري صنعت پتروشيمي ساختمان خليج فارس - نماد: وپسا

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/ تغییر مدیر عامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1395/02/15  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1396/05/01 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
رضا نجات بخش اصفهاني رضا نجات بخش اصفهاني 1284799271فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهموظف
شرکت عمران سرمايه آيريک خزر ( عمران خشت اميد)شرکت عمران سرمايه آيريک خزر ( عمران خشت اميد)459643علي نجفي مقدمحسام معتضديان قمي 0063525968نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس اقتصاد
شرکت ستاره سهيل احصاءشرکت ستاره سهيل احصاء18056حسين ماهيار فاقد نمایندهرئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي مديريت استراتزيک
شرکت وزين سازان آريا سام شرکت وزين سازان آريا سام 483060فردين فلاحپور سيچاني علي نجفي مقدم3874891542عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي مديريت مالي
شهاب سازه صنعت منطقه آزاد انزلي شهاب سازه صنعت منطقه آزاد انزلي 2880مجيد احمدي محلي فاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهموظفليسانس حسابداري


مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
رضا نجات بخش اصفهاني