مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت پلي اکريل ايران - نماد: شپلي

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
پیرو مجمع نوبت اول مورخ 1400/08/26 که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 11:00 روز پنج شنبه مورخ 1400/09/25 در استان اصفهان ،شهر مبارکه به آدرس اصفهان - کيلومتر 45 جاده اصفهان مبارکه ، جاده اختصاصي کارخانه پلي اکريل ايران برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
توضیحات:
الف- مجمع بر اساس ضوابط و مصوبات اعلامي ستاد ملي مبارزه با کرونا و سازمان بورس و فرابورس برگزار خواهد شد.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
ب- از کليه سهامداران محترم دعوت مي شود جهت دريافت دعوتنامه حضور در مجمع با همراه داشتن مدارک و مستندات به آدرس : اصفهان ، چهار راه آبشار ، ابتداي خيابان سجاد ، ساختمان شرکت پلي اکريل مراجعه نمايند . - سهامداران حقوقي روز سه شنبه مورخ 1400/09/23 ساعت 16-14 - سهمداران حقيقي و افرادي که وکيل يا نماينده قانوني سهامداران حقيقي هستند با ارائه وکالت نامه روز چهار شنبه مورخ 1400/09/24 ساعت 16-14

دعوت کننده از مجمع: هيئت مديره شرکت پلي اکريل ايران (سهامي عام)
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد