مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنعتي دريائي ايران - نماد: خصدرا

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل تهران . بزرگراه آزادگان ، روبروي تهرانسرغربي ، شهرک استقلال ، بلوار دکتر عبيدي مجتمع فدک سالن بصيرت برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد