مشخصات
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت گروه توسعه هنر ايران - نماد: وهنر

دلایل اصلاح:در رورزنامه ثبت آگهي اقزايش سرمايه مبلغ سرمايه اوليه اشتباه درج گرديده بود که اصلاحيه مربوطه اعمال شد.
موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-040 مورخ 1398/05/05  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/06/28  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 850,000 میلیون ریال به‌مبلغ 993,748 میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ 143748 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1398/07/17 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد